Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się 23 lutego 2016 r.

 

PROTOKÓŁ Nr XV

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się 23 lutego 2016 r.


Początek sesji godz. 1000.

Zakończenie sesji godz. 1305.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łączyńska dokonała otwarcia sesji i powitała wszystkich zebranych. Na sesji obecnych było 12 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 13 radnych. Nieobecny Marek Nowogrodzki, nieobecność usprawiedliwiona. Wiceprzewodnicząca stwierdziła kworum. Na sesji obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Andrzej Wasilewski, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Radna Powiatowa Grażyna Grzegorzewska, Adam Kerski – sołtys Dłużek oraz mieszkańcy gminy: Dariusz Janaszkiewicz, Sławomir Pawłowski i Krzysztof Stefaniak.

Wiceprzewodnicząca zaproponowała dodanie do porządku obrad punktów:

15a. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 50/20 o pow. 0,1726 ha położonej w obrębie Biesal.

15b. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 10/8 o pow. 0,0549 ha położonej w obrębie Biesal

15c. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 185/1 o pow. 0,0071 ha położonej w obrębie Sząbruk.

15d. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 413/5 o pow. 0,5141 ha położonej w obrębie Gietrzwałd.

Wyjaśniła iż uchwały ww. są już podjęte ale zawierają omyłkę słowną stąd potrzeba ponownego podjęcia uchwał o poprawnej treści. Uchwały z omyłką zostaną uchylone. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem zmiany do porządku obrad – 12 głosów za. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami – 12 głosów za.

 1. Przyjęcie protokołów XIII i XIV sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołów sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołów – 12 głosów za.


 1. Interpelacje.

Do interpelacji zapisali się:

Grzegorz Rupiński – przegląd hydrantów na terenie gminy, doprowadzenie hydrantu do gospodarstwa państwa Certów, spis wodomierzy, studzienki kanalizacyjne w drogach - czy konserwator prowadzi ich przegląd.

Michał Puszczało – utwardzenie dróg wewnętrznych w Biesalu

Małgorzata Lewandowska - prośba o naprawę drogi w Worytach na odcinku od
p. Ustianowskiego do p. Babowicza.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt Marcin Sieczkowski przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie od 30 grudnia 2015r. do 22 lutego 2016 r. ( załącznik do protokołu).


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

E. Ratowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja odbyła jedno posiedzenie. Sporządziła sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok, skontrolowała wykonanie przez Wójta uchwał rady gminy za 2015 rok i wniosków zgłaszanych przez Komisje. Komisja nie wniosła uwag do realizacji uchwał. Realizacja wniosków komisji jest jeszcze weryfikowana. Członkini Komisji miała uwagi do sposobu dostarczania decyzji podatkowych. Skarbnik udzielił informacji na ten temat. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok.

M. Puszczało – przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował że Komisja spotkała się dwa razy, w tym raz wspólnie z pozostałymi Komisjami. Zajmowała się zaopiniowaniem podania o zmniejszenie czynszu dzierżawnego, zaopiniowaniem podania Karczmy Warmińskiej o uwzględnienie w wysokości czynszu kosztów budowy instalacji gazu przewodowego, zaopiniowała wniosek o zmianę m.p.z.p. w Worytach, zaopiniowała podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości firmy Dar Days, zaopiniowała podanie dyrektora Gimnazjum o zmianę ceny za wynajem sali gimnastycznej, zaopiniowała podanie o zmniejszenie czynszu za wynajem lokalu na zakład fryzjerski w Sząbruku, zaopiniowała przejęcie drogi w Sząbruku, podanie o sprzedaż części działki na powiększenie nieruchomości, podanie o dzierżawę gruntu w obrębie Pęglity, przejęcie przepompowni w Worytach. Komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie – wyjaśnień udzielił Skarbnik. Zapoznała się ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego w Worytach i Sząbruku.

A. Otta przedstawiła informację o spotkaniu Komisji Społecznej którego tematem było rozpoczęcie prac nad sporządzeniem programu ochrony zdrowia psychicznego. Program będzie realizowany wspólnie z Powiatem. Omówiła również możliwości wsparcia osób pochodzenia polskiego ze wschodniej Ukrainy.

I. Omilian – przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła informację o pracy Komisji na posiedzeniu z 19 stycznia br. Komisja spotkała się w sprawie opracowania programu ochrony zdrowia psychicznego z wicestarostą, radną powiatu, kierownikami jednostek samorządowych. Ustalono, że Komisja wystosuje pismo w sprawie współ-pracy do zarządu powiatu. Radna odczytała pismo wysłane do powiatu 17 lutego br. Komisja rozpatrzyła podania o mieszkania socjalne.


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Drogi wewnętrzne w Biesalu – radny M. Puszczało uważa, że drogi są zbyt wąskie, często fizyczny przebieg drogi jest różny od granic działki będącej drogą, po opadach są zalewane wodą deszczową. Wójt odpowiedział, że odtworzenie granic jest kosztowne i może być przeprowadzane ale etapowo. Utwardzenie dróg będzie przeprowadzone jak tylko pozwoli na to pogoda. Wójt poprosił aby radny lub sołtys wskazali drogi wymagające najpilniej naprawy. Stan drogi przy przedszkolu jest znany Wójtowi. Naprawa tej drogi będzie trudna gdyż aby odnieść dobry rezultat należy rozwiązać problem odprowadzenia wody opadowej z tej drogi.

Naprawa drogi w Worytach – Wójt odpowiedział, że naprawa drogi jest przewidziana i rozpocznie się gdy warunki pogodowe będą sprzyjające.

Przegląd hydrantów – odpowiedział J. Kasprowicz – przegląd hydrantów jest aktualny, w ubiegłym roku dokonano wymiany lub montażu dziesięciu hydrantów, w tym roku naprawy wymaga jedenaście hydrantów.

Studzienki kanalizacyjne w drodze – są aktualnie poprawiane lub wymieniane – odpowiedział J. Kasprowicz.

Doprowadzenie hydrantu do gospodarstwa p. Certy – J. Kasprowicz odpowiedział, że hydrant zostanie zainstalowany do końca kwietnia.

Spis wodomierzy – J. Kasprowicz odpowiedział, że każdy odbiorca wody ma wiele możliwości podania stanu wodomierza aby płacić za wodę zgodnie ze zużyciem. Odczytywanie stanu wodomierza przez konserwatora jest przeprowadzane raz na kwartał.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę od 1145 do 1210.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

E. Ratowska – czy wrócą środki na budowę kolektora tłocznego ścieków z Łęgut do Gietrzwałdu. Wójt odpowiedział, że środki na tę inwestycję będą zabezpieczone. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016–2022 – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Szesnastka.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Szesnastka – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu stypendialnego Gminy Gietrzwałd.

Iwona Omilian zaproponowała zmianę w projekcie uchwały : wykreślenie w rozdz. 4 punkt 5 .treści po słowach Wójt Gminy Gietrzwałd, wykreślić pkt 7, rozdz. 5 wykreślić pkt 3. Dodać we wniosku klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem proponowanych zmian – 12 głosów za. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie programu stypendialnego Gminy Gietrzwałd ze zmianami – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarki niskoemisyjnej.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarki niskoemisyjnej – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy Gietrzwałd, w części obrębu Sząbruk.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy Gietrzwałd, w części obrębu Sząbruk – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Sząbruk, Gmina Gietrzwałd.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Sząbruk, Gmina Gietrzwałd – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu na czas oznaczony.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie dzierżawy gruntu na czas oznaczony (działki: nr 24/3 o pow. 0,2011 ha, 53/1 o pow. 0,54 ha, 63 o pow. 0,81 ha i 64 o pow. 0,57 ha położone w obrębie Pęglity, na okres 3 lat) – 12 głosów za.


Ad. 15a. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 50/20 o pow. 0,1726 ha położonej w obrębie Biesal.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 50/20 o pow. 0,1726 ha położonej w obrębie Biesal – 12 głosów za.


Ad. 15b. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 10/8 o pow. 0,0549 ha położonej w obrębie Biesal.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 10/8 o pow. 0,0549 ha położonej w obrębie Biesal – 12 głosów za.

Ad.15c. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 185/1 o pow. 0,0071 ha położonej w obrębie Sząbruk.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 185/1 o pow. 0,0071 ha położonej w obrębie Sząbruk – 12 głosów za.

Ad.15d. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 413/5 o pow. 0,5141 ha położonej w obrębie Gietrzwałd.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 413/5 o pow. 0,5141 ha położonej w obrębie Gietrzwałd – 12 głosów za.


 1. Sprawy różne.

G. Rupiński – czy gmina przewiduje wykupienie działki od p. Dudów na poszerzenie drogi? Wójt odpowiedział, że jeśli znajdą się pieniądze to grunt zostanie wykupiony. Zaproponuje przeznaczenie środków w budżecie.

A. Gedig – co z dzierżawą hydroforni w Łupstychu? Wójt odpowiedział, że pismo w tej sprawie zostało wysłane ale nadleśnictwo nie udzieliło odpowiedzi.

S. Zdunek – czy ministerstwo wydało opinię o strategii ZIT. Wójt odpowiedział, że nie.

Czy jest podpisana umowa z wykonawcą obwodnicy na temat przejęcia odcinka drogi Naterki-Gronity – Kudypy. Wójt odpowiedział, że nie.

Iwona Omilian zaprosiła na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Strategii rozwoju Gminy Gietrzwałd w dniu 29 lutego br. o godz. 1430.

D. Janaszkiewicz – poprosił o wyjaśnienie informacji w BIP o transporcie publicznym w Gminie. Wójt odpowiedział, że zmienione przepisy wymagają umieszczenia takiej informacji. Podane zostały trasy na jakich wożeni są uczniowie. Z czasem będą dodawane dalsze miejscowości.

D. Janaszkiewicz zapytał Wójta czy wobec postawionych mu zarzutów prokura-torskich, mając na celu dobro gminy, nie zamierza powołać zastępcy wójta. Wójt odpowiedział, że nie przewiduje powołania zastępcy. D. Janaszkiewicz miał obawy o funkcjonowanie gminy, gdyby wójt został aresztowany i nie byłoby zastępcy. Wójt odpowiedział, że zgodnie z jego wiedzą nie ma zagrożenia że zostanie aresztowany.

D. Janaszkiewicz - czy kandydatem na stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego jest Wojciech Gudaczewski? Wójt odpowiedział, że ogłoszony został nabór na to stanowisko i wpłynęła kandydatura p. Gudaczewskiego.

D. Janaszkiewicz – zwrócił się do Skarbnika z pytaniem czy w związku z uchwalaną strategią rozwoju gminy nie uważa, że korzystniej byłoby aby przyszłoroczny budżet był budżetem zadaniowym. Skarbnik odpowiedział, że aby zmienić podejście do budżetu należy zmienić uchwałę określającą tryb uchwalania budżetu. Skarbnik odpowiedział, że formuła budżetu nie wpływa na korzyści gminy, daje jedynie inne możliwości śledzenia danych w nim zawartych. Budżet zadaniowy jest budżetem bardziej ogólnym niż obecny.

Sławomir Pawłowski – mieszkaniec Rapat zapytał Wójta jakie są losy budowy kanalizacji w Rapatach. Wójt odpowiedział, że są zabezpieczone pewne środki w budżecie aby móc rozpocząć inwestycję. Jest to kwota 137.000zł na dokumentację i koncepcję. Jest to trudna i kosztowna inwestycja. W tym roku inwestycja zostanie rozpoczęta – etap projektowania. Trudnym etapem będą uzgodnienia z właścicielami gruntów.

Krzysztof Stefaniak był zdania, że część gminy w której leżą Rapaty jest częścią niedoinwestowaną. Rozproszona zabudowa, małe miejscowości i liczba mieszkańców ( 1/3 mieszkańców gminy) spowodowały, że mniej inwestowano w ten teren. Prosił, aby władze gminy zaczęły inwestować w tę część gminy, bo to może spowodować zainteresowanie wśród potencjalnych mieszkańców i inwestorów. Wójt zauważył, że jedną z przyczyn niedoinwestowania tego terenu był brak inicjatywy mieszkańców. Obecnie powstały stowarzyszenia które walczą o inwestycje na swoim terenie.

Adam Kerski zwrócił się z prośbą aby gmina monitorowała sposób odprowadzania ścieków do szamb. Zdarzają się sytuacje że szamba są nieszczelne lub ścieki są odprowadzane do jeziora. Wójt odpowiedział, że przeprowadzane są kontrole szczelności szamb i będzie reagował na informacje o nieprawidłowościach.

Na tym porządek obrad wyczerpano i wiceprzewodnicząca zamknęła obrady XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.Protokołowała

Elżbieta Bielańska

Załączniki

Sprawozdanie Wójta z dnia 23.02.2016 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-04-05 07:26:58
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-04-05 07:27:05
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-04-05 07:29:09
Ostatnia zmiana:2016-04-05 07:29:19
Ilość wyświetleń:561

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij