Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 24 czerwca 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr VIII

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 24 czerwca 2015r.


Początek sesji godz. 1000.

Zakończenie sesji godz. 1455.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji. Na sesji obecnych było 15 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek Bożena Przesław, Radna Powiatowa Grażyna Grzegorzewska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej oraz mieszkaniec Gietrzwałdu Dariusz Janaszkiewicz oraz mieszkańcy Sząbruka W.Wiśniewski i P. Bogacz. Przewodniczący złożył życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w życie samorządów lokalnych w związku z jubileuszem 25-lecia samorządów. Na sesję przybyła, odpowiadając na zaproszenie, Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak i dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Artur Bal. Starosta podziękowała za zaproszenie, powitała wszystkich obecnych, pogratulowała radnym wyboru. Podziękowała Wójtowi za nawiązanie dobrej współpracy. Poinformowała, że w działaniach powiatu na najbliższe cztery lata priorytetem będą drogi. Przewodniczący powiedział, że z wielkim zainteresowaniem mieszkańcy śledzą planowane remonty i modernizacje dróg, szczególnie drogi Gietrzwałd-Sząbruk, Biesal – Olsztynek i Naterki - Sząbruk. Starosta poinformowała, że zostały ogłoszone przetargi na projekty budowy dróg w sześciu gminach w ramach ZIT. Dofinansowanie tych inwestycji jest w wysokości 85% przy 15% wkładzie własnym. Powiat wystąpił z propozycją do gmin o partycypowanie w kosztach budowy pół na pół tj. po 7,5% gmina i powiat. Propozycja ta jest podyktowana sytuacją finansową powiatu, który ma obowiązek utrzymania i budowy dróg także w gmina nie należących do ZIT. Dyrektor PSD poinformował, że droga Gietrzwałd-Sząbruk będzie odpowiadała nowym przepisom o drogach publicznych, będzie więc miała odpowiednie parametry drogi zbiorczej. Droga będzie budowana wraz z infrastrukturą czyli wybudowane zostaną również przejścia dla pieszych i przystanki autobusowe. M. Nowogrodzki zapytał o plany wobec drogi Biesal-Olsztynek. Dyrektor PSD odpowiedział, że na drodze tej przeprowadzone zostały prace odwodnieniowe na poboczach, pobocza zostały uzupełnione. M. Łączyńska opisała sytuację drogi Sząbruk – Naterki. Droga jest wąska a po obu jej stronach powstały nowe osiedla mieszkaniowe. Starosta odpowiedziała, że w tym roku środków w budżecie nie ma na budowę tej drogi ale uważa, że jeśli gmina będzie rozmawiać o możliwościach budowy tej drogi to porozumienie zostanie osiągnięte. Starosta poinformowała, że starostwo w pierwszej kolejności będzie realizowało budowę dróg współfinansowanych przez gminy. M. Puszczało zaapelował o zrobienie drogi na odcinku Podlejki-Biesal. Starosta wyjaśniła zasadę współfinansowania budowy drogi Biesal – Guzowy Piec.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek zapytała: Jakie środki, które lasy przekazały do budżetu w latach 2014 – 2015, trafiły do budżetu starostwa. Środki te miały być przeznaczone na drogi. Nadleśnictwo Jagiełek za ww. okres przekaże ponad 4 mln zł.

Czy przy planowanych remontach dróg po których wywożone jest drewno z lasów, przewiduje się takie parametry aby drewno mogło być wożone a drogi nie były niszczone. Nadleśniczy chciałaby uniknąć sytuacji gdy drogi remontowane z udziałem środków przekazanych przez Lasy Państwowe po wyremontowaniu zostaną oznaczone znakami zakazu wjazdu dla pojazdów wywożących drewno. Starosta zaproponowała, że na pierwsze pytanie odpowie na piśmie. Na drugie odpowiedział A. Bal – powiatowe drogi podlegają przepisom rozporządzenia w tej sprawie. Powinny spełniać wymagania nacisku 10T na pojedynczą oś. Ustawa o ruchu drogowym pozwala poruszać się po tych drogach pojazdom o nacisku na pojedynczą oś 8T. Drogi budowane w ramach ZIT będą spełniać te parametry. Podwyższenie parametrów dróg spowodowałoby zwielokrotnienie nakładów finansowych na ich budowę. Ograniczenie tonażu wynika z nośności przepustów drogowych. Należy zwracać uwagę aby wywóz odbywał się pojazdami o odpowiednim nacisku na oś. Takie pojazdy mogą wywozić drewno drogami powiatowymi. Należy również zwracać uwagę na tonaż załadowanego towaru. Możliwe jest także zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji przewoźników w kosztach naprawy uszkodzonych dróg. Przewodniczący Rady zapytał, czy Starostwo wydało pozwolenie na przewóz drogą powiatową popiołów do wyrobiska w Unieszewie. Dyrektor PSD odpowiedział, że nie wystąpiono o takie pozwolenie. Po sygnałach w tej sprawie zareagowała inspekcja ruchu drogowego i przewóz ustał. E. Ratowska poprosiła o możliwość rozważenia partycypacji Starostwa w remoncie drogi dojazdowej do prowadzonego przez Starostwo DPS w Grazymach. Gmina opracowuje dokumentację remontu drogi. Starosta odpowiedziała, że gdy dokumentacja będzie już gotowa będzie rozważać tę możliwość. I. Omilian zapytała, czy Powiat Olsztyński planuje zwiększenie działań w zakresie promocji profilaktyki zdrowia np. w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Jeśli tak, to czy w ślad za tym budżet powiatu zabezpiecza środki finansowe na ten cel i jak mieszkańcy gminy Gietrzwałd mogą z tego skorzystać ? Starosta poprosiła o możliwość odpowiedzi pisemnej. Radna wyraziła zgodę.

Anna Otta zapytała czy realizowany jest zamysł zorganizowania ośrodka wspierającego rodziny niewydolne. Pomoc polegała by na skorzystaniu z pomocy fachowców w tej dziedzinie.

Ośrodek ten miałby powstać w Łęguckim Młynie. Starosta odpowiedziała, że zna ten pomysł ale decyzja o utworzeniu ośrodka nie zapadła. Z. Kukuć – w ubiegłym roku wykonano remont drogi powiatowej na odcinku Kudypy-Naterki. Czy remont, przy partycypacji Gminy, będzie kontynuowany na dalszy odcinku? A. Bal odpowiedział, że w ty roku nie ma takiego zadania
w budżecie powiatu. Starostwo opracowało wieloletni harmonogram naprawy dróg powiatowych, otrzymali go wójtowie i burmistrzowie. Starostwo oczekuje uwag do tego harmonogramu.
W. Wiśniewski, mieszkaniec Sząbruka, wyraził swą opinię o drodze Sząbruk-Naterki. Droga jest zbyt wąska, pobocza są obniżone przez co zrywane są krawędzie asfaltu, dzieci idące do szkoły nie mają możliwości bezpiecznego pójścia poboczem.

G. Rupiński – czy możliwe jest aby Powiat przekazał gminie grunt przy drodze gminnej
w Unieszewie z przeznaczeniem na poszerzenie tej drogi. Starosta poprosiła o złożenie wniosku w tej sprawie. Starosta pożegnała się z uczestnikami sesji i opuściła salę obrad.

Przewodniczący ogłosił przerwę od godz. 1115 do godz. 1125.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 3. Interpelacje.

 4. Sprawozdanie Wójta.

 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Gietrzwałdzie za 2014 r.

 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za 2014r.

 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Gietrzwałdzie za 2014 rok

 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Gietrzwałdzie za 2014r.

 13. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2014r.

 14. Odczytanie opinii RIO w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - dyskusja.

 16. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r.

 17. Zapoznanie z opinią RIO w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gietrzwałd ze Związku Stowarzyszeń– Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gietrzwałd do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia”.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami na lata 2016 – 2020.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawnego.

 29. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz diet dla sołtysów.

 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości w Rentynach nr 8.

 32. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działki niezabudowanej
  nr 75/41 w Sząbruku.

 33. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej nr 5/30
  w Łęgutach.

 34. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej nr 152/6
  i 152/8 w Unieszewie.

 35. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy cz. działki nr 91/4
  w Gietrzwałdzie.

 36. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 50/16 w Biesalu.

 37. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działki nr 256 w obrębie Pęglity na działkę
  nr 139/86 w obrębie Gietrzwałd.

 38. Sprawy różne – przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r.


Przewodniczący zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 27, 28 i 37 oraz dodanie punktu 29a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i punktu 37a podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gietrzwałd. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi zmianami – 15 głosów za.


Ad. 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu ostatniej sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu – 15 głosów za.


Ad.3. Interpelacje.

Do interpelacji zapisali się: Iwona Omilian, Marek Nowogrodzki, Aleksandra Gedig, Michał Puszczało, Grzegorz Rupiński i Anna Gratzka.

Iwona Omilian – czy wybrano już wykonawcę do budowy wodociągu i kanalizacji w Unieszewie? Zgodnie z odpowiedzią Wójta na interpelację na majowej sesji prace powinny ruszyć w czerwcu 2015 roku.

Iwona Omilan: w związku z wydaną decyzją przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącą wywozu popiołów przez firmę Michelin do wyrobiska pokopalnianego likwidowanej cegielni w Unieszewie, w imieniu mieszkańców Unieszewa zwracam się do pana Wójta o przygotowanie i przekazanie pełnej, precyzyjnej informacji mieszkańcom Unieszewa co do kwestii: terminów przywozów popiołów, dróg jakimi odbywać się będzie transport, w jakiej ilości ton mają zasilić wyrobisko, co będzie oznaczało dla środowiska naturalnego i jak skutkować to będzie w przyszłości jeśli chodzi o nasze wody gruntowe i wody zasilające studnie z których gmina zaopatruje mieszkańców w wodę.

Marek Nowogrodzki:

1. Pismo do Rady Gminy w sprawie pomocy w finansowaniu koszenia boiska i terenów wkoło boiska w Unieszewie w kwocie 1.500zł,

2. OSP Unieszewo zwraca się z pytaniem o możliwość zorganizowania w tym roku gminnych zawodów straży pożarnych i młodzieżowych grup strażackich.

Aleksandra Gedig: czy jest możliwe żeby przejąć od lasów Państwowych budynek po hydroforni
w Łupstychu w celu wyremontowania i utworzenia świetlicy wiejskiej?

Michał Puszczało: budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w Podlejkach.

Grzegorz Rupiński: podłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych należących do PKP i budynku nr 63 w Unieszewie.

Anna Gratzka: na jakim etapie jest budowa kanalizacji w Guzowym Piecu? 1. Sprawozdanie Wójta.

Marcin Sieczkowski – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 27 maja do 23 czerwca br. – załącznik do protokołu.

Przewodniczący poprosił o informacje o nowym kierowniku referatu drogownictwa. Wójt poinformował, że Krzysztof Burski mieszka w Nidzicy, ma doświadczenie w wykonawstwie dróg. Nadzorował budowy dróg w Niemczech. S. Zdunek zapytał w jakiej technologii poprawiono trakt pieszo- rowerowy w Barwinach. Wójt odpowiedział, że pospółka została wymieszana z glinką i zagęszczona, na to wysypano tłuczeń i kamień łamany. Inwestycja ma 5 letni okres gwarancji. Poprawiona została również okolica stawu w Biesalu.

 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Eugenia Ratowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja odbyła dwa spotkania. Opracowała opinie o wykonaniu budżetu za 2014 r i wniosek o udzielenie absoluto-rium, wypracowała opinie w sprawie skargi na działania wójta i skontrolowała wykonanie uchwały rady w sprawie wywozu odpadów komunalnych za okres od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r. Komisja opracowała plan pracy na II półrocze 2015r.

Iwona Omilian – Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała, że komisja odbyła posiedzenie wspólnie z Komisją Gospodarczą. Komisja obejrzała w terenie mieszkania komunalne w części gminy. Komisja dokończy wizje lokalną mieszkań i opracuje raport w tej sprawie.

Michał Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie. Przewodniczący odczytał protokół z tego posiedzenia – załącznik do protokołu. Komisje spotkały się przed sesją i pozytywnie zaopiniowały materiały na sesję.

Przewodniczący Rady zdementował plotkę jakoby miały być likwidowane szkoły. Rada nie będzie likwidować szkół lecz racjonalizować wydatki na nie. Racjonalizacja wydatków nie będzie czyniona kosztem poziomu nauczania.


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Kanalizacja w Unieszewie – Wójt odpowiedział, że trwa kosztorysowanie inwestycji. Kosztorys wykonuje kierownik ZGK i wykona go w przyszłym tygodniu.

Zasypywanie wyrobiska pokopalnianego – Wójt poprosił aby nie używać sformułowania „wywóz popiołów przez Michelin”, gdyż to nie jest prawda. Przetarg na rekultywację wyrobiska wygrała firma które to wykonuje poprzez zasypywanie wyrobiska popiołem. Marszałek województwa
i starosta wydawali wszystkie decyzje w sprawie rekultywacji. Poinformował, że może wystąpić do marszałka i starosty o udostępnienie dokumentacji postępowania administracyjnego wydania decyzji o wywozie popiołów oraz przekaże pytania zawarte w interpelacji radnej. Jeśli nie przyniesie rezultatu pismo Wójt obiecał, że spotka się z marszałkiem i starostą w tej sprawie.
J. Kasprowicz – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie poinformował, że w imieniu Wójta wydał decyzję pozytywnie opiniującą program badań geologicznych. Poinformował, że decyzja marszałka zezwala na wywiezienie 660 tys. ton popiołów.

Pomoc finansowa do wykaszania boiska w Unieszewie – Wójt poinformował, że w ramach pomocy wysłał na boisko kosiarkę ze szkoły w Sząbruku, ale współdziałanie nie ułożyło się. Wójt obiecał rozważyć sprawę i prawdopodobnie znajdą się środki na pomoc.

Zawody OSP – wyczerpującej odpowiedzi udzieli Gminny Komendant OSP. Obecnie problemem jest zakup toru przeszkód ( od 6 do 12 tys. zł) aby strażacy mogli ćwiczyć. Na razie nie ma pieniędzy na ten cel. Zawody się nie odbędą jeśli nie znajdą się sponsorzy.

Hydrofornia w Łupstychu na świetlicę – Wójt obiecał, że wystąpi z wnioskiem.

Zatoka autobusowa i przejście dla pieszych w Podlejkach – Wójt poinformował, że wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do GDDiA.

Podłączenie budynków w Unieszewie do kanalizacji – J. Kasprowicz poinformował, że inwentary-zuje kanalizację deszczową na tym terenie pokonując szereg trudności. Gdy inwentaryzacja zostanie ukończona budynki będzie można podłączać. Stanie się to za 2-3 tygodnie.

Kanalizacja w Guzowym Piecu – Wójt poinformował, że gmina nie dostała dofinansowania do tej inwestycji. W budżecie jest kwota stanowiąca 1/3 przewidzianych kosztów inwestycji.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 – 15 głosów za.


 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Gietrzwałdzie za 2014 r.

Na salę przybyła Małgorzata Biadała – kierownik GOPS w Gietrzwałdzie i w skrócie przedstawiła działalność ośrodka w 2014 rok. Odpowiedziała również na pytania dotyczące sprawozdania.


 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za 2014r.

Na salę przybył Paweł Jarząbek – dyrektor GOK w Gietrzwałdzie i w skrócie przedstawił działalność ośrodka w 2014 rok. Odpowiedział również na pytania dotyczące sprawozdania.


 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Gietrzwałdzie za 2014 rok.

Na salę przybył Tomasz Czerwiński – kierownik Gminnej Bibliotek Publicznej w Gietrzwałdzie. Przedstawił radnym sprawozdanie z działalności biblioteki i odpowiedział na pytania jej dotyczące.


 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Gietrzwałdzie za 2014r.

Jan Kasprowicz – kierownik ZGK w Gietrzwałdzie przedstawił sprawozdanie z działalności zakładu. Odpowiedział na pytania dotyczące tejże.

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2014r.

Marcin Sieczkowski – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.


 1. Odczytanie opinii RIO w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę RIO w Olsztynie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Opinia była pozytywna.


 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - dyskusja.

Przewodniczący poinformował, że dyskusja o sprawozdaniu z wykonania budżetu odbyła się na posiedzeniach komisji. E. Ratowska poinformowała o pracach jakie Komisja Rewizyjna wykonała badając sprawozdanie z budżetu za 2014 rok.

 1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2014 rok.


 1. Zapoznanie z opinią RIO w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę RIO w Olsztynie w sprawie opinii o wnio-sku Komisji Rewizyjne RG Gietrzwałd. Opinia była pozytywna.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy – 15 głosów za.

Przewodniczący ogłosił przerwę od godz. 1350 do godz. 1400.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gietrzwałd ze Związku Stowarzyszeń– Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie
wystąpienia Gminy Gietrzwałd ze Związku Stowarzyszeń– Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 15 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gietrzwałd do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia”.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie
przystąpienia Gminy Gietrzwałd do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia” – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami na lata 2016 – 2020.

Przewodniczący poinformował, że autor projektu uchwały zaproponował dodanie w § 15 punktu 21 o brzmieniu: Liczba udzielonych pożyczek i ich wysokość. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami na lata 2016 – 2020 – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Do pracy w komisji zgłoszono kandydatów: Stanisława Zdunka, Eugenię Ratowską i Annę Otta. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazy-mach – 15 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących skargi i przygotowała na ten temat opinię. Przedstawiła ją Przewodnicząca Komisji. Komisja uznała skargę za niezasadną. Terminy załatwienia sprawy zostały dotrzymane, wykonane zostały czynności w sprawie potwierdzone notatkami służbowymi sporządzonymi przez pracownika prowadzącego sprawę. Przewodniczący poprosił o dokonanie zmiany w zapisie § 1 uchwały polegającej na zmianie daty z 20.12.2014r. na 1.06.2015r. odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy i uznanie jej za niezasadną – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Skreślony

 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawnego. skreślony

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

M. Puszczało poinformował o stawkach zaproponowanych na posiedzeniu połączonych Komisji Gospodarczej i Społecznej. Proponuje się następujące stawki:

1) 140,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, jeżeli odpady zbierane są i odbierane
w
sposób selektywny

2) 200,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 15 głosów za.


Ad.29a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz diet dla sołtysów.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowani nad podjęciem uchwały
w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz diet dla sołtysów – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości w Rentynach nr 8.

M. Puszczał poinformował, że Komisje Gospodarcza i Społeczna proponują 90% bonifikaty. Odbyło się głosowanie nad bonifikatą w wysokości 90% - 15 głosów za. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości w Rentynach nr 8 – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działki niezabudowanej
  nr 75/41 w Sząbruku.

Komisje Gospodarcza i Społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działki niezabudowanej
nr 75/41 w Sząbruku – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej nr 5/30 w Łęgutach.

Komisje Gospodarcza i Społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej
nr 5/30 w Łęgutach – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej
  nr 152/6 i 152/8 w Unieszewie.

Komisje Gospodarcza i Społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej
nr 152/6 i 152/8 w Unieszewie – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy cz. działki nr 91/4
  w Gietrzwałdzie.

Komisje Gospodarcza i Społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy cz. działki
nr 91/4 w Gietrzwałdzie – 15 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 50/16 w Biesalu.

Komisje Gospodarcza i Społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 50/16
w Biesalu – 15 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działki nr 256 w obrębie Pęglity na działkę
  nr 139/86 w obrębie Gietrzwałd
  . skreślony

Ad.37a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gietrzwałd

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gietrzwałd – 15 głosów za.

 1. Sprawy różne – przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r.

E. Ratowska przedstawiła proponowany przez Komisję plan pracy na II półrocze 2015r:

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

 2. Weryfikacja regulaminu dotyczącego korzystania ze świetlic wiejskich.

 3. Analiza wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków.

 4. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2016.

 5. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

 6. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

 7. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej – 15 głosów za.

J. Kasprowicz poinformował, że czyni starania o zamianę gruntów aby pozyskać działkę pod hydrofornię w Parwółkach.

S. Zdunek przypomniał, że nadal nie zostało ustalone spotkanie z Nadleśniczym Kudyp w sprawie przepompowni w Kudypach. Przewodniczący zobowiązał Jana Kasprowicza do ustalenia daty spotkania. M. Łączyńska – kiedy zostanie uruchomiona przepompownia przy ul. Leszczynowej w Sząbruku. J. Kasprowicz odpowiedział, że w ciągu miesiąca. A. Otta – jakich dokumentów brakuje w projekcie kanalizacji do Cegłowa. A. Kochanowska odpowiedziała, że projekt jest, ale jeszcze nie został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Wójt zdecyduje kiedy to nastąpi.
J. Kasprowicz poinformował o niepokojącej sytuacji na terenie likwidowanej cegielni w Unieszewie. Firma która dokonuje rozbiórki wywozi elementy stalowe pozostawiając sterty gruzu między innymi na kolektorze kanalizacyjnym. Istnieje obawa, że kolektor może ulec uszkodzeniu. W bardzo złym stanie jest budynek hydroforni więc należy szybko wybudować przyłącze wodociągowe.
M. Nowogrodzki zgłosił, że zapada się nowo wybudowana droga koło posesji p. Kukucia.
J. Kasprowicz odpowiedział, że już o tym wie i zajmuje się usunięciem uszkodzenia.
M. Nowogrodzki poprosił o uprzątnięcie parkingu koło plaży w Naterkach. M. Puszczał zapytał radnych czy zgadzają się z zapisem w protokole ze spotkania Komisji Gospodarczej „Zdaniem radnych p. Stefaniak napisał nieprawdę w artykule w GG mówiąc że jest to kolejna podwyżka”. Radni przez aklamację przyjęli treść zapisu. J. Wilewska poinformowała o festynie który odbył się w Sząbruku. Na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący zamknął obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.Protokołowała

Elżbieta BielańskaZałączniki

Załącznik do protokołu nr. VIII 24.06.2015r. sprawozdanie z pracy Wójta 24.06.2015r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do protokołu n.r VIII 24.06.2015r. sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarczej z 18.06.2015r (721.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-09-03 12:15:00
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-09-03 12:15:18
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-09-03 12:18:45
Ostatnia zmiana:2015-09-03 12:19:00
Ilość wyświetleń:1174

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij