Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 30 grudnia 2014r.

 

PROTOKÓŁ Nr IV


IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 30 grudnia 2014r.


Początek sesji godz. 1000.

Zakończenie sesji godz. 1215.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Na sesji obecnych było 15 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji również obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Skarbnik Józef Greifenberg, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz oraz Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Andrzej Robaczewski sołtys sołectwa Gietrzwałd a także mieszkańcy gminy Teresa Przyczyna, Dariusz Janaszkiewicz, Jadwiga Julicka, Jerzy Grabowski, Ryszard Janowicz i Marek Kowalski ( lista obecności w załączeniu).

Przewodniczący poprosił o uwagi do przedstawionego porządku obrad:

 1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 3. Interpelacje.

 4. Sprawozdanie Wójta.

 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2014 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2014–2021.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu (ośrodek zdrowia w Gietrzwałdzie).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu (ośrodek zdrowia w Biesalu).

 15. Sprawy różne.

Przewodniczący zaproponował aby na wniosek Komisji Gospodarczej i Społecznej zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący utworzenia sołectwa Rentyny t.j. pkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa. Radni byli zdania iż mają zbyt małą wiedzę o powodach utworzenia nowego sołectwa. Chcą je poznać przed podjęciem uchwały o podziale sołectwa i utworzeniu nowego. Przewodniczący zaproponował aby w miejsce skreślonego punktu umieścić punkt: podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Zmiana ww. uchwały spowodowana jest przełożeniem zakończenia inwestycji z roku 2014 na rok 2015. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach - 15 głosów za.

 1. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu III sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu – 15 głosów za.


 1. Interpelacje.

Nikt nie zapisał się do interpelacji.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt Marcin Sieczkowski poinformował o swojej pracy w okresie od 8 do 30 grudnia 2014 r.

Ustalone zostały stawki za zimowe utrzymanie dróg, są w wysokości ubiegłorocznych. Podpisany został aneks do umowy kredytowej z BGK przenoszący raty kapitałowe z lat 2014 -2015 na lata 2016-2017. Otwarte zostały oferty na budowę kanalizacji w Śródce. Podpisany został drugi aneks do kredytu nieodnawialnego dla jst z BOŚ, ustalono nowe terminy spłat rat kapitałowych. Odbyło się spotkanie z komendantem miejskim w celu omówienia zasad współpracy a także z Gminną Radą Sportu. Na spotkaniu podsumowano działalność za 2014 rok i przedstawiono program działania na rok 2015. Odbyło się spotkanie wójtów i burmi-strzów z nowo wybranym starostą w celu omówienia sposobu współpracy oraz spotkanie z prezydentem Olsztyna w celu omówienia bieżących spraw dotyczących zintegrowanych inwestycji terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym m. Olsztyna. Wydane zostało zarządzenie Wójta zmniejszające rezerwę ogólną i dokonujące przeniesień budżetowych. Podpisany został akt notarialny na nabycie działki na poszerzenie pasa drogowego w Worytach oraz działek na poszerzenie dróg wewnętrznych w Sile. Zakończono prace remontowe w świetlicach wiejskich w Rapatach, Pęglitach i Tomarynach. Dokonano otwarcia ofert na roboty remontowe w GOK-u w Gietrzwałdzie. Podpisany został akt notarialny na sprzedaż działki w Tomarynach. Odbyło się spotkanie z najemcą pomieszczeń Karczmy Warmińskiej na którym ustalono iż będzie partycypował w kosztach remontu tj. pokryje koszty projektu technicznego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w pomieszczeniach zajmowanych przez karczmę. Odbyło się Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin. Wybrano władze Związku. Wpłynęły oferty na obsługę prawną gminy i jej mieszkańców. Odbyły się przetargi na sprzedaż działek w Nagladach i Barwinach. Żadna działka nie została sprzedana. Gmina zrezygnowała z prawa pierwokupu działek w Naterkach. Zakończono budowę przystanku i siłowni zewnętrznej w Sząbruku. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej drogi Kudypy-Gronity oraz rozbudowy szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Michał Puszczał – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował że odbyły się dwa spotkania połączonych Komisji Gospodarczej i Społecznej. Na pierwszym Radni wysłuchali informacji Skarbnika o zasadach funkcjonowania budżetu gminy i dyskutowano o projekcie budżetu na 2015 rok. O zadaniach inwestycyjnych informacji udzieliła Agnieszka Kochanowska. Radni na spotkaniu sformułowali następujące wnioski:

 1. Powołać niezwłocznie zespół do spraw promocji i sprzedaży działek gminnych.

 2. Przygotować i przedstawić wykaz zaległości opłat od nieruchomości.

 3. Przedstawić propozycje wysokości diet dla radnych .

 4. Przedstawić propozycje wysokości miesięcznych wypłat ryczałtu dla sołtysów.

 5. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 uwzględnić środki finansowe na wkład członkowski w związku z przystąpieniem Gminy Gietrzwałd do stowarzyszenia Dom Warmiński.

Przeprowadzono wstępną dyskusję w sprawie zmian wysokości stawek opłat za odpady komunalne. propozycja wysokości stawek zostanie podana po kolejnym posiedzeniu komisji.

Na drugim spotkaniu nadal analizowano projekt budżetu na 2015 rok. Skarbnik obiecał zabezpieczyć środki na podwyżki diet dla sołtysów ( 30 tys. zł). Wójt poprosił o przedstawienie opinii w sprawie zasad wynajmu sali gimnastycznej w gimnazjum dla członków Gminnej Rady Sportu. Omówiono i zaopiniowano materiały na IV sesję Rady Gminy oraz propozycje wysokości opłat za gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych. Radni wnioskowali o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego utworzenia sołectwa Rentyny i skontaktowanie się z mieszkańcami Rentyn aby słyszeć ich zdanie w tej prawie

Dyskutowano także o podwyższeniu diet dla radnych.

Na spotkaniu Radni sformułowali następujące wnioski:

 1. Uwzględnić w budżecie Gminy środki na organizację Spotkań Warmińskich organizowanych prze GOK.

 2. Powołać niezwłocznie zespół do spraw promocji Gminy Gietrzwałd.

 3. Przedstawić rozliczenie zaplanowanych odpłat emerytalnych w jednostkach oświatowych za 2014 rok.


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Interpelacji nie było.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2014 rok.

Skarbnik szczegółowo omówił proponowane zmiany w budżecie na 2014r na spotkaniu komisji. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2014 rok – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2014–2021.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2014–2021 – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022.

Skarbnik poinformował iż należy uwzględnić w wysokości kwoty długu konsekwencje podpisanych aneksów o przesunięciu terminu zapłaty rat kapitałowych w z roku 2014 na lata późniejsze. Skarbnik poprosił o wykreślenie z projektu uchwały zdania o corocznej waloryzacji stawek podatkowych. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022 - 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Skarbnik poinformował o zmianach wprowadzonych w poszczególnych załącznikach. Zostały one omówione na spotkaniu komisji. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na 2015 rok - 15 głosów za. Wójt i Skarbnik podziękowali za uchwalenie budżetu na 2015 rok. Poinformowali, że jest to budżet który będzie trudny do wykonania.

Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy w obradach.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt poinformował, że być może w ciągu roku zacznie funkcjonować ZGOK co zobliguje gminy do wywożenia odpadów w jedno konkretne miejsce za stawki tam obowiązujące. Prognozuje się że koszty wzrosną dwu a nawet trzykrotnie. Spowoduje to wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Może to nastąpić w trakcie roku. Radni rozważali opcję podwyższenia opłat już teraz aby nie trzeba było robić tego później w znacznej wysokości. Propozycja Wójta to: 7zł za odbiór odpadów selekty-wnych i 13 zł za odbiór odpadów mieszanych. Przewodniczący zaproponował aby poszcze-gólne wysokości stawek ustalić drogą głosowania.

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych: propozycja Wójta 12,00zł, propozycja radnych 13,00zł, od mieszkańca miesięcznie. Odbyło się głosowanie: za stawką 12zł - 0 głosów, za stawką 13,00zł - 15 głosów.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych: propozycja Wójta 7,00 zł od mieszkańca miesięcznie. Odbyło się głosowanie za przyjęciem stawki 7,00zł – 15 głosów za.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny za pojemnik 120 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych: propozycja Wójta 27,00 zł. Odbyło się głosowanie za przyjęciem stawki 27,00zł – 15 głosów za.

4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny za pojemnik 120 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych: propozycja Wójta 18,00 zł. Odbyło się głosowanie za przyjęciem stawki 18,00zł – 15 głosów za.

5. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbiera-nymi w sposób nieselektywny za pojemnik 1100 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych: propozycja Wójta 135,00 zł. Odbyło się głosowanie za przyjęciem stawki 135,00zł – 15 głosów za.

6. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbiera-nymi w sposób selektywny za pojemnik 1100 l. w przypadku nieruchomości niezamie-szkałych: propozycja Wójta 90,00 zł. Odbyło się głosowanie za przyjęciem stawki 90,00zł – 15 głosów za. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu (ośrodek zdrowia w Gietrzwałdzie).

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu (ośrodek zdrowia w Gietrzwałdzie) – 15 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu (ośrodek zdrowia w Biesalu).

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu (ośrodek zdrowia w Biesalu) – 15 głosów za.


 1. Sprawy różne.

Marek Kowalski zapytał czy Wójt ma podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych i czy zawarł porozumienie z zarządem dróg powiatowych na zimowe utrzymanie tychże za opłatą. J. Kasprowicz odpowiedział że jest podpisane porozumienie na utrzymanie całorocznej przejezdności niektórych odcinków dróg gminnych. Porozumienia o utrzymaniu powiatowych dróg nie ma gdyż większość dróg powiatowych została przejęta przez gminę i są już drogami gminnymi. G. Rupiński poprosił o wyrównanie koleiny i zasypanie dziury w drodze przy budynku nr 57 w Unieszewie. J. Kasprowicz odpowiedział, że pracownicy ZGK naprawią drogę. A. Robaczewski zapytał dlaczego Przewodniczący wspomniał o przewi-dzianych w budżecie podwyżkach diet dla radnych i wynagrodzeniach sołtysów a nie wspo-mniał iż będą oszczędnościach spowodowanych ustaleniem niższego wynagrodzenia obec-nego wójta. Przewodniczący odpowiedział, że ustalone obecnie wynagrodzenie wójta może ulec zmianie gdy będzie taka wola rady. Teresa Przyczyna poprosiła aby pieniądze przezna-czane na organizowanie Spotkań Warmińskich były dobrze i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystane gdyż kwota 20.000zł to duża kwota. Poprosiła aby dokonano aktualizacji BIP i zmienienie nazwiska wójta. Wójt obiecał, że dopilnuje aktualizacji BIP. Przewodniczący poinformował, że Dyrektor GOK przedstawi radzie plan wydatków i otrzyma środki niezbędne do realizacji imprezy. G. Rupiński zapytał czy możliwe jest aby oczyszczalnia w Gietrzwał-dzie przyjęła ścieki z Sząbruka, Naterek i Unieszewa. J. Kasprowicz odpowiedział, że oczy-szczalnia ma takie możliwości i w planach rozwoju sieci wod-kan. rozważana jest możliwość skierowania ścieków z Unieszewa i części Sząbruka do Gietrzwałdu.

Na tym porządek obrad wyczerpano i przewodniczący zamknął obrady IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.
Protokółowała

Elżbieta Bielańska

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-03-26 13:04:44
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-03-26 13:05:03
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-03-26 13:06:06
Ostatnia zmiana:2015-03-26 13:06:10
Ilość wyświetleń:581

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij