Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się 18 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr XVII

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się 18 maja 2016 r.


Początek sesji godz. 1000.

Zakończenie sesji godz. 1435.


 1. Otwarcie, dyskusja nad projektem porządku obrad.


Przewodniczący Rady Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych. Na sesję przybyli nowo wybrani radni: Dominika Małachowska i Andrzej Robaczewski. Na sesji obecnych było 14 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Nieobecna Aleksandra Gedig – nieobecność usprawiedliwiona. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Przewodniczący stwierdził kworum. Obecni byli również: Wójt Marcin Sieczkowski, Skarbnik Andrzej Wasilewski, Sekretarz Halina Bienkiewicz (przybyła o 1030), Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, pracownik urzędu Wojciech Gudaczewski, radna powiatowa i dyrektor ZSP w Biesalu Grażyna Grzegorzewska, sołtys Tomaryn B. Mielnik, sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej Z. Kukuć, mieszkańcy gminy: J. Greifenberg, D. Janaszkiewicz.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Ślubowanie nowo wybranych radnych.

 3. Przyjęcie protokołu XVI sesji.

 4. Interpelacje.

 5. Sprawozdanie Wójta.

 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami za rok 2015.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale XVII/155/2016 z 30.03.2016r. sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016–2022.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii ZIT.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Woryty, gmina Gietrzwałd.

 14. Sprawy różne.


 1. Ślubowanie nowo wybranych radnych.

Przewodniczący poprosił nowo wybranych radnych o złożenie ślubowania. Ślubowanie odbyło się w następujący sposób: radni powstali, Przewodniczący odczytał rotę ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. D. Małachowska odpowiedziała „Ślubuję”, A. Robaczewski odpowiedział: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do wykonywania mandatu.

Przewodniczący poprosił, aby ze względu na przewidzianą przerwę w dopływie energii elektrycznej, zmienić kolejność omawianych punktów. Zaproponował aby pkt 8 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami za rok 2015 zrealizować po punkcie 2. Odbyło się głosowanie nad proponowaną zmianą w porządku obrad – 14 głosów za. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach – 14 głosów za.


Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami za rok 2015.

Pracownik urzędu gminy Agnieszka Zabłocka, przedstawiła prezentację obrazującą realizację programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami za 2015 rok. Przewodniczący podziękował A. Zabłockiej za wspaniałą pracę z organizacjami
i przygotowanie wyczerpującego sprawozdania. Sprawozdanie pisemne z realizacji programu stanowi załącznik do protokołu sesji.


 1. Przyjęcie protokołu XVI sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu XVI sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu – 12 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.


 1. Interpelacje.

Do interpelacji zgłosiło się czworo radnych:

Anna Gratzka:

 1. na jakim etapie są prace remontowe dzwonnicy w Rapatach?

 2. jaką informację można przekazać mieszkańcom na zebraniu wiejskim na temat kanalizacji sanitarnej w Rapatach. Czy zgodnie z obietnicą Wójta aktualny jest projekt i zagwarantowane są środki na rozpoczęcie inwestycji. Kiedy Rapaty zostaną skanalizowane?

Grzegorz Rupiński: – kiedy odbył się przegląd hydrantów ppoż. ?

Michał Puszczało:

 1. prośba o wykonanie barierki przy schodach naprzeciwko Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie,

 2. co wiadomo na temat zatoczki autobusowej w Podlejkach i bezpiecznego przejścia do niej?

Marek Nowogrodzki:

 1. czy będzie audyt inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie?

 2. czy opracowywany jest system ulg dla nowo powstałych przedsiębiorstw, jeśli tak to kiedy zostanie radnym przedstawiony projekt, jeżeli nie to kiedy planowane jest rozpoczęcie prac nad tym tematem?

 3. czy to prawda, że Wójt planuje rozpisanie konkursu na dyrektora szkoły w Gietrzwałdzie, jeżeli tak to czy również na dyrektora szkoły w Biesalu?


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt Marcin Sieczkowski przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 29 marca do 17 maja 2016 roku (załącznik do protokołu).

Wójt przedstawił nowego pracownika urzędu gminy. Jest nim Wojciech Gudaczewski. Zatrudniony jest na stanowisku specjalisty ds. promocji i rozwoju gospodarczego.
W. Gudaczewski przedstawił radnym przebieg swojej kariery zawodowej
i poinformował o działaniach podjętych w celu promocji gminy tj. naprawione zostały dwa infomaty stojące w urzędzie, pozyskane zostało miejsce na tablicy ogłoszeń GOPS, wiszącej przy wejściu do urzędu, został utworzony profil promocyjny gminy
w mediach społecznościowych (facebook) pozwalający na umieszczanie informacji
i dialog z mieszkańcami. Obecnie z tego profilu korzysta 230 osób, a informacje na nim zamieszczone docierają do większej liczby osób. Została nawiązana współpraca z miesięcznikiem „Poza Olsztyn” ( do wykorzystania pół strony w każdym numerze) Redakcja wydaje również miesięcznik „Poza Toruń” i „Poza Bydgoszcz”. Ogłoszenia o naszych nieruchomościach do sprzedaży znajdą się w tych miesięcznikach. Informacje o nieruchomościach do sprzedaży zamieszane są również w Gazecie Gietrzwałdzkiej i Gietrzwałdzkim Przeglądzie Samorządowym, w BIP i na stronie internetowej www.gietrzwald.pl . Ogłoszenia o przetargach umieszczane są również w Monitorze Urzędowym (prasa ponadregionalna) i czasopiśmie „Wieści z powiatu”. W ostatnim czasie informacje o gminie Gietrzwałd ukazały się w telewizji regionalnej w programie „Poranek TVP” i Radiu Olsztyn „Poranne pytania”. Informacje o gminie zamieszczane są na stronie internetowej powiatu olsztyńskiego. Został opracowany folder o fortyfikacjach w Tomarynach i zorganizowana tam została impreza Noc Muzeów a także wystawa i towarzysząca jej iluminacja. Wystawa była pokazywana w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, a będzie w Gietrzwałdzie i w Toruniu. Planowane jest utworzenie izby muzealnej z eksponatów zgromadzonych
w gimnazjum. Na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie odbywać się będą zawody
o puchar Polski rugby kobiet, w Tomarynach druga edycja pikniku militarnego, w Gietrzwałdzie Spotkania Warmińskie. W przygotowaniu jest GPS Nieruchomości . Planowana jest misja gospodarcza z przedsiębiorcami z Litwy, odbyła się wstępna rozmowa z proboszczem parafii w Gietrzwałdzie mająca na celu podpisanie umowy o współpracy, trwają przygotowania do stworzenia krótkiego filmu promocyjnego
o gminie, trwają starania o włączenie gminy do miejscowości Szlaku Koperniko-wskiego. W. Gudaczewski prosił radnych o dzielenie się pomysłami na działania promujące naszą gminę. Radna E. Ratowska poprosiła o umieszczenie na stronie startowej gminnej strony internetowej budżetu gminy na 2016 rok. Wójt poinformował, że strona gminy będzie wkrótce zmieniana. Trwają prace przygotowawcze do zmiany. Poprosił radnych i sołtysów o przesyłanie informacji do zamieszczenia na stronie www. i na facebooku.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach od godz. 1200 do godz. 1210.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Eugenia Ratowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja zajmowała się następującymi tematami: gospodarka odpadami – analiza finansowa za 2015 rok, wynajem gminnych lokali użytkowych – umowy najmu, czynsz. Poinformowała o wyniku przeprowadzonej analizy ( informacja szczegółowa w pro-tokole posiedzenia komisji z 20.04.2016r.).

Anna Otta – członek Komisji Społecznej poinformowała o zagadnieniach poruszanych przez komisję na spotkaniu 11 kwietnia br.: Zahamowanie fali psiego nieszczęścia
w schroniskach poprzez wzmożenie działań mających na celu ograniczenie rozrodu psów i procedura umożliwienia dłużnikom spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego - rozważenie wprowadzenia systemowego rozwiązania
w Gminie Gietrzwałd (
informacja szczegółowa w protokole posiedzenia komisji
z 11.04.2016r.). W sprawach różnych komisja zgłosiła potrzebę remontu mieszkania komunalnego w Gronitach aby przesiedlić mieszkańców domu w Gronitach który jest w fatalnym stanie technicznym, nadaje się do rozbiórki.

Iwona Omilian – Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. komisja zapoznała się ze stanem lokalu użytkowego po aptece i mieszkalnego w WDK w Biesalu (wyjazd w teren z kierownikiem ZGK). Komisja negatywnie zaopiniowała podania o wynajem ww. lokali. Pierwszego
z powodu proponowanego przez wnioskodawców innego sposobu użytkowania lokalu (mieszkaniowo-usługowe) a drugiego z powodu złego stanu technicznego i niełączenia funkcji mieszkalnej z funkcją użyteczności publicznej oraz kolejki oczekujących na przydział mieszania komunalnego. Komisja pozytywnie zaopiniowała podział lokalu mieszkalnego w Nagladach, zapoznała się z pismem mieszkanki Gietrzwałdu i prze-kazała je zgodnie z kompetencjami do zarządcy lokalu tj. ZGK prosząc o informacje o podjętych działaniach w tej sprawie.

Wójt poinformował, że mieszkaniec który chce odpracować zadłużenie wobec gminy będzie miał taką możliwość. Kierownik ZGK zaproponował aby opracować kryteria jakie mam spełniać mieszkaniec który będzie mógł skorzystać z możliwości odpracowania zadłużenia. Zaproponował, że przedstawi radzie na następnej sesji 30 czerwca br. opracowany wspólnie z komisją społeczną projekt programu pomocy w wyjściu z zadłużenia

Michał Puszczało – przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że komisja odbyła dwa posiedzenia. Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. opiniowała podania
o przejęcie, o zakup, o zamianę gruntu oraz o zm. m.p.z.p., o wynajem budynku w Biesalu i o zwolnienie z podatku od nieruchomości właściciela obiektu w Biesalu. Wysłuchała informacji skarbnika o
funkcjonowaniu i finansowaniu jednostek budżetowych po 1 .01. 2017 r. i budżetu zadaniowego (informacja szczegółowa w protokole posiedzenia komisji z 19.04.2016r.).

Na posiedzeniu w dniu 16 maja br. komisja pracowała przez część posiedzenia wspólnie z komisją społeczną. Omówiła i zaopiniowała projekty uchwał na XVII sesję rady i przeanalizowała stawki za wynajem sali gimnastycznej w Gietrzwałdzie, zaopiniowała podania mieszkańców os. Ceramik o dofinansowanie budowy placu zabaw i dyrektora GOK o dofinansowanie bieżącej działalności (informacja szczegółowa w protokole posiedzenia komisji z 16.05.2016r.).


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Przegląd hydrantów przeciwpożarowych – kierownik ZGK odpowiedział, że kilka lat temu. Decyduje o tym komenda powiatowa PSP. Kierownik zwróci się do komendanta gminnego aby za jego pośrednictwem poprosić o delegowanie przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP do wykonania wraz z przedstawicielami gminy przeglądu hydrantów.

Barierka przy schodach naprzeciwko Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie - prośba
o wykonanie – Wójt odpowiedział, że zostanie wykonana choć na chwilę obecną nie wie w jakim standardzie.

Zatoka autobusowa w Podlejkach i przejście do niej - Wójt odpowiedział, że zgodnie z pismem które otrzymał w tej sprawie od GDDKiA, lokalizacja zatoki autobusowej
i przejście do niej znajduje się w programie budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023 pod nazwą „Zadania planowane do realizacji w ramach likwidacji miejsc niebez-piecznych”. Wójt poinformował, że przystanek w Podlejkach zostanie wyremontowany ze środków gminnych.

Dzwonnica w Rapatach – Wójt odpowiedział, że czeka na wniosek rady sołeckiej
o uruchomieniu środków z przeznaczeniem na ten cel. Środki sołeckie pozwolą jedynie zabezpieczyć obiekt, aby go wyremontować gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne.

Kanalizacja sanitarna w Rapatach – w budżecie gminy na 2016 rok są środki na ten cel, na lata 2016 – 2018. Do końca 2016 roku powstanie koncepcja sieci kanalizacyjnej części gminy w której leżą Rapaty. Na koniec 2017, może początek 2018 roku, zostaną skanalizowane Rapaty. Trzeba liczyć się z tym, iż środki przeznaczone na wykonanie tej inwestycji trzeba będzie zwiększyć (obecnie przeznaczono na tę inwestycję prawie 1.400 tys.).

Audyt w dziale inwestycje – Wójt poinformował, że był to audyt w ramach kontroli zarządczej. Skarbnik przeprowadził kontrolę dokumentów dotyczących inwestycji.

System ulg dla nowo powstałych przedsiębiorstw – Wójt odpowiedział, że taki pro-gram będzie przedstawiony na sesji w czerwcu. Będzie dotyczył nowo powstałych
i rozbudowujących się przedsiębiorstw. Projekt wcześniej przedstawi grupie doradczej, składającej się z przedsiębiorców z terenu gminy, aby przedstawili swoje uwagi do niego.

Konkurs na dyrektora szkoły w Gietrzwałdzie i Biesalu – Wójt odpowiedział, że planuje konkurs na dyrektora ZSP w Gietrzwałdzie. Dyrektor w Biesalu zostanie na następną kadencję bez konkursu.


Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale XVII/155/2016 z 30.03.2016r. sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale XVII/155/2016
z 30.03.2016r. sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok – 13 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

E. Ratowska poprosiła aby wyjaśnienia do proponowanych zmian w budżecie były szczegółowsze, np. jest w opisie utworzenie działu ale nie ma informacji, że w dziale tym jest kwota. Radni mieli wiele pytań do proponowanych zmian w budżecie. Zgłosili uwagę, że mieli zbyt mało czasu na zapoznanie się z autopoprawką i jej częścią opisową którą otrzymali w dniu sesji.

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach, na zapoznanie się z częścią opisową autopoprawki, od godz. 1335 do godz. 1345. W czasie przerwy obrady opuściła M. Lewandowska. Na sesji obecnych było 13 radnych.

Po przerwie Skarbnik wyjaśnił zasadę wg. której dokonał zmian w budżecie
i odpowiadał na pytania radnych. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie
zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok - 12 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016–2022 – 12 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii ZIT.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia strategii ZIT – 13 głosów za.


Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Woryty, gmina Gietrzwałd.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Woryty, gmina Gietrzwałd - 13 głosów za.


Ad. 14. Sprawy różne.

E. Ratowska spytała czy trwają prace nad zmianą regulaminu wynagradzania pracowników obsługi szkół. Wójt odpowiedział, że jeszcze nie. Zlecił pracę nad zmianą Skarbnikowi. Zmiana zostanie opracowana do rozpoczęcia roku szkolnego.
J. Wilewska poprosiła o zaplanowanie w budżecie inwestycji – budowy sali gimnastycznej w Sząbruku. Wójt odpowiedział, że aby powstała sala trzeba zabezpieczyć na ten cel środki finansowe. Realna szansa na czynności projektowe będzie w 2018 roku. Wartość nakładów na tę inwestycję to rząd 5-6 mln złotych więc nawet przy 50% finansowaniu ze środków zewnętrznych to duży wydatek.

D. Janaszkiewicz poprosił o udostępnienie mieszkańcom dokładnej informacji
o dokumentach jakie należy złożyć aby uzyskać świadczenie Rodzina 500 Plus. GOPS w Gietrzwałdzie wymaga oświadczeń o których nie mówi ustawa więc mieszańcy którzy składają wnioski korzystając z systemów elektronicznych są wzywani do uzupełnienia dokumentów.

D. Janaszkiewicz zapytał czy w przyszłym roku będzie wyodrębniony fundusz sołecki. Wójt odpowiedział, że tak.

D. Janaszkiewicz zapytał jakie są koszty utworzenia Izby Muzealnej w Gietrzwałdzie. Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną koszty nie są oszacowane. Kosztem będą gabloty na eksponaty i przeniesienie eksponatów z sali w gimnazjum. Mieszkaniec zapytał czy obiekt będzie czynny cały rok. Wójt odpowiedział, że jeszcze to rozważa. Na pewno nie będzie to obiekt udostępniany bez obecności pracownika który będzie oprowadzał po Izbie.

M. Łączyńska zapytała dlaczego ogłoszony został konkurs na dyrektora szkoły
w Gietrzwałdzie a na dyrektora szkoły w Biesalu nie. Wójt odpowiedział, że wynika to z oceny pracy dyrektora przez kuratorium oświaty i przez Wójta. Oceny są różne stąd decyzja o ogłoszeniu konkursu na dyrektora szkoły w Gietrzwałdzie.

E. Ratowska zapytała czy mieszkańcy Łęgut mają wpływ na to czy biogazownia
w Łęgutach będzie rozbudowana. Wójt odpowiedział, że tak jako strona postępowania. E. Ratowska poinformowała, że Komisja Rewizyjna przystępuje do pracy nad wnioskiem o absolutorium dla wójta.

Grażyna Grzegorzewska – radna powiatowa poinformowała, że na bieżący rok
w budżecie starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 228.000zł, na projekt modernizacji dróg w ramach ZIT. Rozpoczęcie robót przewiduje się w 2018 roku.
28 kwietnia, wraz z Komisją Gospodarczą, pracownicy powiatowej służby drogowej obejrzeli drogi powiatowe na terenie naszej gminy. Wykonawca modernizacji drogi Naterki – Sząbruk przyjął usterki wymienione w protokole ale nie przystąpił do ich usunięcia. Pozostało skierowanie do sądu sprawy o wyegzekwowanie usunięcia usterek. Podobna sytuacja powstała na drodze Łajsy- Unieszewo, gdzie inwestor nie chce usunąć uszkodzeń drogi. Na najbliższej sesji rady powiatu będą dzielone środki na utrzymanie dróg. W budżecie powiatu są oszczędności – ok. 2 mln złotych. Ustalono, że środki zostaną podzielone na gminy po ok. 200 tys. Radna będzie zabiegała aby środki te przeznaczono na remont drogi Biesal – Guzowy Piec. Zmieniono kategorię utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie gminy Gietrzwałd. Będą na całej długości odśnieżane i posypywane. Przewodniczący zwrócił się do dyrektorki szkoły w Biesalu z prośbą, aby wraz z dyrektorami pozostałych szkół, porozmawiała z Wójtem o zmianie decyzji w sprawie konkursu na dyrektora szkoły
w Gietrzwałdzie.

Na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący zamknął obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.


Protokołowała

Elżbieta Bielańska

Załączniki

Sprawozdanie Wójta 18.05.2016r (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie - Roczny Program Współpracy 2015 (167kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-07-04 08:07:31
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-07-04 08:07:39
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-07-04 08:17:13
Ostatnia zmiana:2016-07-11 11:45:09
Ilość wyświetleń:914

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij