Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się 30 marca 2016 r.

 

Początek sesji godz. 1200.

Zakończenie sesji godz. 1500.

Ad.1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych. Na sesji obecnych było 12 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 13 radnych. Nieobecna Jolanta Wilewska, nieobecność usprawiedliwiona. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Skarbnik Andrzej Wasilewski, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, J. Greifenberg, Przewodniczący rady poprzednich kadencji K. Biadała, L. Orciuch i J. Zalewski, dyrektor GOK P. Jarząbek, Kierownik Posterunku Policji w Gietrzwałdzie Dariusz Kamiński, Przewodniczący GRS R. Dukowski, Gminny Komendant OSP G. Kryks, Prezes Klubu Sportowego Gietrzwałd-Unieszewo
C. Serafin, Z. Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej mieszkaniec gminy: D. J. Sekretarz Halina Bienkiewicz przybyła o godz. 12
40.

Przewodniczący poinformował, że za kadencji obecnej rady Skarbnik J. Greifenberg kończy pracę w urzędzie i przechodzi na emeryturę. Pracował w urzędzie wiele lat i wszyscy radni bardzo cenili jego pracę. Przewodniczący i Wójt wręczyli skarbnikowi kwiaty i upominek. Przewodniczący rady poprzednich kadencji podziękowali za współpracę.

Przewodniczący zaproponował dodanie do porządku obrad następujących punktów:


12a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Gietrzwałd zadań Powiatu Olsztyńskiego z zakresu zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1457 N ( dz. Nr 298/12 ob. Gronity Gm. Gietrzwałd).

12b. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Olsztyn i Gminą Jonkowo w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi.

12c. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między gminą Gietrzwałd a Powiatem Olsztyńskim dotyczącego realizacji inwestycji drogowych:

 1. przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku

 2. przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku

 3. budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg.


13a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd”.

15a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad – 12 głosów za. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami – 12 głosów za.


 1. Informacja o działalności Ochotniczych, Straży Pożarnych działających na terenie gminy.

G. Kryks – Gminny Komendant OSP w Gietrzwałdzie przedstawił sprawozdanie z działania OSP w 2015 roku (załącznik do protokołu).


 1. Informacja o realizacji zadań i wykorzystaniu środków przez Gminną Radę Sportu i Klub Sportowy Gietrzwałd – Unieszewo.

R. Dukowski – Przewodniczący Gminnej Rady Sportu przedstawił sprawozdanie z działania GRS ( załącznik do protokołu).C. Serafin prezes Klubu Sportowego Gietrzwałd – Unieszewo i trener przedstawił informację o działalności klubu w 2015 roku. Poinformował o sukcesach drużyn piłki nożnej.


 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

D. Kamiński – Kierownik posterunku w Gietrzwałdzie przedstawił informację o pracy posterunku policji w Gietrzwałdzie w 2015 roku.


 1. Przyjęcie protokołu XV sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu XV sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu XV sesji – 12 głosów za.


 1. Interpelacje.

Radni nie zgłosili się do interpelacji.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 23 lutego do 30 marca 2016 roku (załącznik do protokołu). M. Łączyńska zapytała czy planuje się sprzątanie poszczególnych miejscowości. Wójt odpowiedział, że tak, jak tylko będą pracownicy z robót publicznych. M. Puszczało poprosił aby na drogę Biesal – Jadaminy nie wysypywać żużlu. Proszą o to jeżdżący tą drogą.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

E. Ratowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała że Komisja odbyła jedno spotkanie na którym analizowała: opłatę za schronisko dla zwierząt w Tomarynach w 2015 roku, rozliczenia wydatków w ramach GPRPA w 2015 roku. Na spotkanie Komisji przybyła Kierownik schroniska i przedstawiła funkcjonowanie schroniska. Wnioski ze swej pracy Komisja zawarła w protokole posiedzenia.

M. Lewandowska – członek Komisji Społecznej przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji. Komisja odbyła jedno posiedzenie na którym zajmowała się rozpatrzeniem uwag Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do projektu programu zdrowotnego na 2016 rok, zaopiniowaniem podań o przydział mieszkań komunal-nych i zapoznała się ze sposobem załatwienia wniosków Komisji złożonych w 2015 roku.

M. Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja odbyła spotkanie przed sesją. Zaopiniowała podanie o sprzedaż gruntu, wysłuchała wniosku właściciela firmy Dar Days o zwolnienie z podatku i umorzenie odsetek, omówiła materiały na dzisiejszą sesję.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Interpelacji nie było.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

Skarbnik wyjaśnił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.

Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok – 12 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016–2022 – 12 głosów za.

Przewodniczący ogłosił przerwę od 1415 do 1430.


Po przerwie salę obrad opuścił Wójt, Skarbnik i A. Gedig. Obecnych 11 radnych.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015 – 2025.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015 – 2025 – 11 głosów za.


Ad. 12a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Gietrzwałd zadań Powiatu Olsztyńskiego z zakresu zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej
Nr 1457 N ( dz. Nr 298/12 ob. Gronity Gm. Gietrzwałd).

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Gietrzwałd zadań Powiatu Olsztyńskiego
z zakresu zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1457 N ( dz. Nr 298/12 ob. Gronity Gm. Gietrzwałd) – 11 głosów za.


Ad. 12b. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Olsztyn i Gminą Jonkowo w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Olsztyn i Gminą Jonkowo w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi - 11 głosów za.


Ad.12c. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między gminą Gietrzwałd a Powiatem Olsztyńskim dotyczącego realizacji inwestycji drogowych:

 1. przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku

 2. przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku

 3. budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między gminą Gietrzwałd a Powiatem Olsztyńskim dotyczącego realizacji inwestycji drogowych:

 1. przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku

 2. przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku

 3. budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg - 11 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – 11 głosów za.


Ad.13a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd”.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – 11 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. działki nr 155/18 w obrębie Gietrzwałd.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. działki nr 155/18 w obrębie Gietrzwałd - 11 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Zdrowo- tnego Gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

Iwona Omilian w imieniu Komisji Społecznej zaproponowała aby w tytule uchwały dopisać iż jest to program na lata 2016 – 2018. Odbyło się głosoanie nad przyjęciem zaproponowanej zmiany – 11 głosów za. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Zdrowotnego Gminy Gietrzwałd na lata 2016 – 2018 - 11 głosów za.


15a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie – 11 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony: cz. działki nr 49 i działek nr 50, 56, 57/1 i 43/3 o łącznej powierzchni 5,2464ha w Gietrzwałdzie.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony: cz. działki nr 49 i działek nr 50, 56, 57/1 i 43/3 o łącznej powierzchni 5,2464ha w Gietrzwałdzie – 11 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony – cz. działki nr 383/4 o pow. 450m2 w Unieszewie.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony – cz. działki nr 383/4 o pow. 450m2 w Unieszewie – 11 głosów za.


 1. Sprawy różne.

Przewodniczący zapytał czy w urzędzie przeprowadzany jest audyt, jeśli tak to w jakim wydziale, kto go przeprowadza i ile to kosztuje i kiedy rada będzie mogła zapoznać się z wynikami tego audytu. Pytanie to skierował do Wójta i poprosił o odpowiedź na następnej sesji. Sekretarz poinformowała, że zgodnie z zarządzeniem Wójta przeprowadzany jest audyt inwestycji w ramach kontroli zarządczej. Odbywa się to bez kosztów gdyż audyt przeprowadzają pracownicy. Szczegółowych wyjaśnień może udzielić Skarbnik. D. J. miał wątpliwości czy audyt to to samo co kontrola zarządcza. Poprosił aby statuty były zmieniane w całości gdyż łatwiej się z tego korzysta. Zdaniem D. J. wejście w życie uchwały w sprawie zmian w statucie GOPS jest częściowo niezgodne z prawem gdyż zgodnie z orzeczeniem sądu z 2009 roku zapis iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w dzienniku urzędowym województwa jest nieprawidłowy. Radni zdecydowali iż ustosunkują się do tej uwagi po zweryfikowaniu przez wojewodę zgodności z prawem tej uchwały. Zapytał E. Ratowską kiedy Komisja Rewizyjna kontrolowała wykonanie przez Wójta uchwał rady. Radna odpowiedziała, że na posiedzeniu komisji w lutym.

D. J. zaproponował poddanie pod dyskusję tematu powierzenia sołtysowi Gietrzwałdu pilnowania porządku na terenie sołectwa. Aby tak mogło się stać, potrzebna jest w tej sprawie uchwała rady gminy. Obiecał przesłać radnym materiały w tej sprawie. I. Omilian zapytała od kiedy radni, zgodnie z obietnicą Wójta, będą mogli korzystać z aplikacji Lex. Radni często mają potrzebę skorzystania z przepisów.

Na tym porządek obrad wyczerpano i przewodniczący zamknął obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.Protokołowała

Elżbieta Bielańska

Załączniki

Sprawozdanie Wójta 30.03.2016r (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik ad pkt 3 porządek obrad (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik ad pkt 2 porządek obrad (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-05-19 14:08:35
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-05-19 14:08:53
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-05-19 14:17:24
Ostatnia zmiana:2016-05-19 14:17:24
Ilość wyświetleń:690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij