Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 29 grudnia 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr XIII

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 29 grudnia 2015r.


Początek sesji godz. 1000.

Zakończenie sesji godz. 1240.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych. Na sesji obecnych było 14 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 14 radnych. Nieobecność usprawiedliwiona. Przewodni-czący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Krystyna Dzikowska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Radna Powiatowa Grażyna Grzegorzewska, Janusz Połom, Cezary Serafin, Gerhard Kryks, Dariusz Janaszkiewicz, Andrzej Wasilewski.

Przewodniczący poinformował o postanowieniu Komisarza wyborczego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Andrzeja Samulowskiego.

Wójt i Przewodniczący podziękowali Januszowi Połomowi, laureatowi nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, za sławienie dobrego imienia gminy Gietrzwałd. J. Połom jest mieszkańcem Unieszewa. Zaprosił na wystawę i pokaz filmów które odbędą się w dniu dzisiejszym w spichlerzu w Łajsach.

Wójt i Przewodniczący wręczyli nagrodę Arca Talentica za 2015 rok. Otrzymał ją Piotr Szelągowski. Nagrodę w imieniu laureata odebrał Wojciech Serafin dziękując za nagrodę.

Gerhad Kryks już od 25 lat jest Komendantem Gminnym OSP i z tej okazji otrzymał od Wójta i Przewodniczącego gratulacje i podziękowanie za dobrą pracę.

Przewodniczący poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszo-no. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad – 13 głosów za (nieobecna Iwona Omilian).


 1. Przyjęcie protokołów XI i XII sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołów XI i XII sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołów – 13 głosów za.


 1. Interpelacje.

Do interpelacji zapisali się:

Grzegorz Rupiński – z jakich środków zrealizowana została adaptacja pomieszczenia przy przedszkolu w Sząbruku na salon fryzjerski. Czy podpisana jest umowa dzierżawy i na jaki okres.

Anna Otta – świetlica w Tomarynach – współwłaścicielka budynku nie pozwala mieszkańcom korzystać ze świetlicy. Prośba o interwencję.

Małgorzata Łączyńska – czy zamontowano już pompy w przepompowni na ul. Leszczynowej w Sząbruku.

 1. Sprawozdanie Wójta.

Marcin Sieczkowski przedstawił sprawozdanie ze swej pracy za okres od 29 października do 29 grudnia 2015 roku (załącznik do protokołu).


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Eugenia Ratowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała że komisja odbywała posiedzenia wspólnie z innymi komisjami. Komisje pracowały nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.

Iwona Omilian – przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała że komisja pracowała wspólnie z pozostałymi komisjami zajmując się projektem budżetu na 2016 rok.

Michał Puszczało przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował że komisja na spotkaniach odrębnych i wspólnych z innymi komisjami zajmowała się projektem budżetu na 2016 rok. Wnioski z prac nad projektem budżetu komisje zawarły w protokołach posiedzeń.

Na posiedzeniu wspólnym komisje omówiły materiały na XIII sesję rady gminy.


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Pompy w przepompowni na ul. Leszczynowej w Sząbruku – odpowiedział J. Kasprowicz – pompy są przygotowane i czekają aż pracownicy będą mieli czas aby je zamontować. Przewidziany termin zamontowania – do końca stycznia.

Świetlica w Tomarynach – wójt odpowiedział że zostanie wymieniony zamek w drzwiach przejściowych co uniemożliwi zamykanie ich.

Salon fryzjerski w Sząbruku – Wójt odpowiedział, że umowę dzierżawy podpisał dyrektor ZSP w Sząbruku, środki na adaptację wyłożyła najemczyni lokalu.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach od 1010 -1100.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Skarbnik objaśnił proponowane zmiany do budżetu na 2015 rok. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

E. Ratowska zapytała czy trwają prace nad odzyskaniem podatku VAT. Skarbnik odpowiedział że tak. Innych pytań nie było. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na 2016 rok – 14 głosów za. Przewodniczący poinformował, że na wniosek radnych wydatki jednostek budżetowych zostały na poziomie roku ubiegłego. Jeśli sytuacja finansowa gminy ulegnie poprawie mogą być zwiększone. Wójt podziękował skarbnikowi za pracę nad budżetem i radzie za uchwalenie budżetu.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok – 14 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdom-nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2016 roku.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2016 roku – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Gietrzwałd.

Projekt uchwały przewiduje następujące stawki opłat:


1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi 16,00 zł od mieszkańca miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi 8,00 zł od mieszkańca miesięcznie.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi miesięcznie 33,00 zł za 1 pojemnik 120 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych

4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi miesięcznie 21,00 zł za 1 pojemnik 120 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

5. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi miesięcznie 166,00 zł za 1 pojemnik 1100 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

6. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi miesięcznie 103,00 zł za 1 pojemnik 1100 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Gietrzwałd – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. zabudowy rekreacyjnej i sportowej w rejonie wsi Naterki, gm. Gietrzwałd, obejmującego fragment pola golfowego.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. zabudowy rekreacyjnej i sportowej w rejonie wsi Naterki, gm. Gietrzwałd, obejmującego fragment pola golfowego – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy Gietrzwałd w części obrębu Woryty.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy Gietrzwałd w części obrębu Woryty – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Wójt poinformował że Józef Greifenberg złożył wniosek o odwołanie go z funkcji Skarbnika gdyż przechodzi na emeryturę. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Wójt poinformował, że w drodze konkursu jednogłośnie komisja wybrała na skarbnika Andrzeja Wasilewskiego. A. Wasilewski poinformował radnych o swojej karierze zawodowej. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Andrzeja Wasilewskiego na Skarbnika Gminy – 14 głosów za.


 1. Sprawy różne.

Przewodniczący odczytał złożony przez Komisję Rewizyjną plan pracy na I półrocze 2016 roku:

    1. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

    2. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta za rok 2015.

    3. Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2015 rok.

    4. Informacja o wykorzystaniu funduszy sołeckich przez Rady Sołeckie za 2015 rok.

    5. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

    6. Kontrola pracy Wójta Gminy za 2015 rok:

- realizacja uchwał RG,

- realizacja wniosków zgłoszonych przez poszczególne komisje RG.

7. Opłata za schronisko dla zwierząt – kontrola rozliczeń ilości zwierząt na poszczególne gminy.

8. Gospodarka odpadami – analiza finansowa.

9. Wynajem lokali gminnych – umowy najmu, czynsz.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku – 14 głosów za.

Dariusz Janaszkiewicz zapytał czy od będą wprowadzone zmiany w statutach szkół. Zmienione przepisy wymagają aby zmian tych dokonano od 1 września. Dyrektor jednej ze szkół na pytanie o zmiany odpowiedział, że zmiany mają być opracowane przez radców prawnych pracujących w urzędzie gminy. Wójt odpowiedział, że jeśli zmiany statutów są na etapie konsultacji z radcami to będzie w stanie odpowiedzieć na jakim są etapie.

D. Janaszkiewicz zapytał czy są przewidziane działania mające na celu ochronę przed przewidywanym zmniejszeniem dotacji w przypadku gdy zabraknie miejsc w przedszkolu dla trzylatków. Ustawa przewiduje że przedszkole dla trzylatków będzie obowiązkowe. Wójt odpowiedział, że planowana jest rozbudowa szkoły i budowa przedszkola w Gietrzwałdzie. Inwestycja jest planowana na kilka lat. Obecnie czeka na decyzje w sprawie likwidacji gimnazjum. Likwidacja gimnazjum stworzy nową sytuację lokalową. Będzie można budynek szkoły po modernizacji przeznaczyć na przedszkole.

Grażyna Grzegorzewska prosiła radnych o dobrą współpracę z powiatem w utrzymaniu i budowie dróg. Poinformowała również, że wymagane zmiany w statuach szkół zostały wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej. D. Janaszkiewicz uważał, że należy stworzyć tekst ujednolicony statutów. Przewodniczący zapytał czy można liczyć na wsparcie finansowe powiatu imprez kulturalnych organizowanych w naszej gminie. G. Grzegorzewska odpo-wiedziała, że gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie imprez ponadlokalnych. Należy składać wnioski w starostwie. Stanisław Zdunek zaproponował aby nagrodzić Wójta, może w formie premii, za skuteczne działanie w temacie sprzedaży działek w Barwinach. Przewo-dniczący przyjął wniosek radnego i zaproponował omówienie go na spotkaniu w styczniu 2016r. Jolanta Wilewska – system powiadamiania SMS wysyła wiadomości w godzinach nocnych i zdarza się, że powiadamia o wywozie odpadów już w dniu wywozu. To dla wielu mieszkańców jest już zbyt późno. Zdarzyło się również, że nie podano rodzaju odbieranych odpadów. Wójt obiecał dopracować system powiadomień SMS.

M. Łączyńska poprosiła o zaktualizowanie strony internetowej gminy.

Na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący zamknął obrady XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.


Protokółowała

Elżbieta Bielańska

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-02-29 12:21:44
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-02-29 12:21:53
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-02-29 12:24:25
Ostatnia zmiana:2016-02-29 12:24:32
Ilość wyświetleń:505

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij