Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 29 października 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr XI

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 29 października 2015r.


Początek sesji godz. 1630.

Zakończenie sesji godz. 1920.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych. Na sesji obecnych było 13 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Nieobecni: Małgorzata Łączyńska i Andrzej Samulowski. Nieobecność usprawiedliwiona. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Paweł Łupicki - mieszkaniec Biesala, w trakcie sesji przybył Dariusz Janaszkiewicz – mieszkaniec Gietrzwałdu.

Przewodniczący zaproponował dodanie do zaproponowanego porządku obrad trzech punktów:

12a. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psa,

20a. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie składu Komisji Społecznej,

20b. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie składu Komisji Gospodarczej.

Odbyło się głosowanie nad zaproponowaną zmianą porządku obrad – 13 głosów za.

Obyło się głosowanie nad uchwaleniem porządku obrad – 13 głosów za.


 1. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu poprzedniej sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu – 13 głosów za.


 1. Interpelacje.

Do interpelacji zgłosiło się pięcioro radnych.

Anna Otta – na jakim etapie jest sprawa dzierżawy gruntu od „Rolłajs” na cele sołectwa Łajsy,

Jolanta Wilewska – kiedy zacznie się remont drogi Naterki-Sząbruk,

Anna Gratzka - na jakim etapie jest budowa kanalizacji w Rapatach i Dłużkach, czy to zadanie znajdzie się w budżecie gminy na 2016 rok,

Marek Nowogrodzki – czy w Guzowym Piecu został zainstalowany drugi punkt poboru wody,

- czy budżecie gminy na 2016 rok przewiduje się pieniądze na rozbudowę szkoły i przedszkola w Gietrzwałdzie,

Stanisław Zdunek - które drogi gminne będą wykorzystywane przez wykonawców obwodnicy.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt Marcin Sieczkowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 1 - 29 października br. ( załącznik do protokołu).

Przewodniczący poprosił o dopisanie do porządku obrad jeszcze jednego punktu, 18a. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Unieszewie. Projekt zgłoszony został przez radnego. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem kolejnego punktu do porządku obrad – 13 głosów za. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianą – 13 głosów za.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Eugenia Ratowska – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej poinformowała, że Komisja spotkała się 2 razy, raz samodzielnie i raz wspólnie z pozostałymi Komisjami. Na samodzielnym spotkaniu zajmowała się analizą wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją gminnych oczyszczalni ścieków za 2014 rok. Odwiedziła oczyszczalnie ścieków na terenie gminy aby zapoznać się ze stanem oczyszczalni. Zdaniem komisji oczyszczalnie są dobrze utrzymane. Wnioski z analizy Komisja zawarła w protokole posiedzenia ( załącznik do protokołu).

Iwona Omilian – Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała, że Komisja spotkała się dwa razy, raz samodzielnie i raz wspólnie z pozostałymi Komisjami. Na samodzielne spotkanie komisji przybyli J. Kasprowicz i Z. Klimczak i zapoznała radnych z planem remontów zasobu mieszkaniowego gminy. Komisja opracowała wnioski o umieszczenie w budżecie na 2016 rok środków na szczepienie dziewczynek przeciw wirusowi HPV, stypendia motywacyjne dla uczniów, remonty mieszkań komunalnych, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla, doprowadzenie kanalizacji do Unieszewa i Cegłowa, na modernizację i budowę placów zabaw w Unieszewie na os. Ceramik, w Nagladach i Worytach. Komisja zaopiniowała podania o przydział lokali mieszkaniowych.

Michał Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z pozostałymi Komisjami. Na wspólnym spotkaniu komisje omawiały:

1) Wysokość stawek opłat i podatków lokalnych na 2016 rok

2) Porozumienie ZIT,

3) umorzenie podatku hotelowi „Marina”,

4) Dyskutowała na temat przejęcia budynku biurowo-hotelowego „Wienerberger” w Unieszewie

5) Wywóz odpadów na wyrobisko w Unieszewie

6) Gospodarkę niskoemisyjną w Gminie Gietrzwałd

7) Propozycję podziału działki w Gronitach

8) Dotację na realizację zadania „Sząbruk, kościół XV-XVII-XIX w.”

9) Zgłoszenia Kandydata na ławnika

10) Wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

11) Przedłużenie umów dzierżawy

12) Zmiany w budżecie.

Opinie o omawianych zagadnieniach Komisja zawarła w protokole posiedzenia ( załącznik do protokołu).

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Remont drogi Naterki – Sząbruk – Wójt odpowiedział, że wykonawca został wybrany, data rozpoczęcia robót nie została jeszcze ustalona. Gmina zostanie zawiadomiona o ustalonym terminie rozpoczęcia robót.

Kanalizacja Rapaty, Dłużki, czy jest w budżecie gminy na 2016 rok – Wójt odpowiedział, że w 2016 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa tej inwestycji. Realizacja nastąpi później, najprawdopodobniej w 2017 roku.

Dzierżawa gruntu dla sołectwa Łajsy – Wójt poinformował, że wystąpił z pismem do właściciela gruntu o wydzierżawienie gruntu. Właściciel wyraził zgodę na dzierżawę. Uzyskano również warunki zabudowy na ten teren dla budowy zagrodowej. Możliwe więc będzie wybudowanie wiaty na tym terenie.

Drogi gminne wykorzystywane przez wykonawców obwodnicy – Wójt odpowiedział, że jeszcze wykonawca nie wie jak będzie odbywał się transport materiałów budowlanych. Gmina bacznie obserwuje poczynania w przygotowaniu budowy obwodnicy.

Drugi punkt poboru wody w Guzowym Piecu - J. Kasprowicz odpowiedział, że jest już czynny drugi punkt poboru wody.

Rozbudowa szkoły i przedszkola w Gietrzwałdzie, czy jest w budżecie na 2016 rok – Wójt odpowiedział, że inwestycja ta zostanie rozpoczęta w 2016 roku. Ze względów finansowych realizacja będzie trwała jeszcze w 2017 roku. Trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Aby uzyskać dofinansowanie nie można rozpocząć budowy przed złożeniem wniosku. Wniosek zostanie złożony jak tylko będą znane szcze-gółowe wytyczne do wniosku.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania: „Sząbruk, kościół (XV-XVII-XIX w.): prace ratunkowe średniowiecznych malowideł zalewanych wodą opadową nieszczelnego dachu, naprawa dachu i miejscowe prace konserwatorskie przy unikalnej polichromii gotyckiej odkrytej w latach 80-tych XX w., instalacja odgromowa, rozebranie betonowej opaski.”

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad odjęciem ww. uchwały – 13 głosów za.


Przewodniczący ogłosił przerwę od godz. 1755 do godz. 1800.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Eugenia Ratowska, członek Zespołu Opiniującego poinformowała, że spośród trzech zgłoszeń na ławnika jeden Zespół uznał za niekompletny. Zgłoszenie nie zostało kompletnie wypełnione. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019.

Stanisław Zdunek – członek Zespołu Opiniującego odczytał opinię Zespołu o kandydatach na ławników. Zespół stwierdził, że dwie osoby których kandydatury zostały zgłoszone spełniają wymagania § 58 i 59 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wybory ławników zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywają się w głosowaniu tajnym. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłosiły się: Małgorzata Lewandowska, Iwona Omilian i Beata Rak. Komisja wyjaśniła zasady głosowania i rozdała karty do głosowania. Radni oddali głosy, komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. Przewodnicząca komisji odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Halina Kuleta – 12 głosów za, 1 głos przeciw; Zbigniew Kukuć 10 głosów za. Zbigniew Kukuć na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 10 głosów za. Kandydaci zostali wybrani na ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący poprosił o wykreślenie z projektu uchwały zapisu § 1 ust. 1 pkt 4 z powodu braku podstawy prawnej – ustawa podpisana ale jeszcze nie weszła w życie.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił propozycje stawek podatku od nieruchomości proponowane przez Komisje rady Gminy i Wójta. Wysokości stawek proponowanych przez Wójta i Komisje są takie same.

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 od 1 m2 powierzchni,

z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
  4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych:

 1. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. letniskowych - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. nie wymienionych w punktach a, b - 6,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Wójt poinformował, że zaproponowane stawki są stawkami obowiązującymi w ubiegłym roku z wyjątkiem sytuacji gdy stawkę należało obniżyć do stawki podanej przez Ministra. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – 13 głosów za.


Ad.12a. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psa.

Wójt proponował odstąpienie od podatku od posiadania psa gdyż wpływy z tego tytułu są niewielkie a egzekucja podatku rodzi wiele konfliktów między mieszkańcami a sołtysami. Nie można sporządzać rejestrów właścicieli psów co utrudnia egzekucję podatku. Komisje, po dyskusji, drogą głosowania ustaliły kontynuowanie podatku w wysokości 40zł od jednego psa a wysokość inkasa 15%. Radni zaproponowali aby z tego podatku były zwolnione osoby które wzięły psa ze schroniska. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podatku od posiadania psa - 12 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Przewodniczący poprosił o wykreślenie z projektu uchwały zapisów : w zał nr 1 cz. F I pkt 4 i w zał nr 2 cz E I pkt 4. Jest ko konsekwencja wykreślenia zapisu § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Odbył się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – 13 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił propozycje stawek opłaty targowej proponowane przez Komisje Rady Gminy i Wójta:

 1. w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku:

 1. z ręki, kosza i worka – 26,00 złotych,

 2. stołu - 70,00 złotych,

 3. samochodu, przyczepy – 70,00 złotych,

 4. dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 70,00 złotych,


 1. w pozostałe dni roku:

 1. z ręki, kosza i worka – 13,00 złotych,

 2. stołu – 35,00 złotych,

 3. samochodu, przyczepy – 40,00 złotych,

 4. dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 35,00 złotych,

 1. we wszystkie dni roku, poza okresem odpustów, przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, przyczepy w wysokości 20,00 złotych,

Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej – 13 głosów za. 1. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił propozycje stawek opłaty targowej proponowane przez Komisje Rady Gminy i Wójta 2,18zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty miejscowej – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisje Rady i Wójt proponują utrzymać obowiązujące stawki podatku od środków transportowych. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych - 13 głosów za. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

W 2015 roku obowiązuje obniżona stawka w wysokości 57,00zł/dt. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena na 2016 rok wynosi 53,75zł/dt. Wójt i Komisje proponują przyjąć ogłoszoną cenę 53,75zł do wymiaru podatku rolnego. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem ceny 53,75zł/dt jako ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok 13 głosów za.


Ad.18a. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Unieszewie.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Unieszewie – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd”.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd” – 13 głosów za.

56 min

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy: części działki nr 159 w Gietrzwałdzie i części działki nr 192/28 w Sząbruku.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy: części działki nr 159 w Gietrzwałdzie i części działki nr 192/28 w Sząbruku – 13 głosów za.

Ad.20a. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie składu Komisji Społecznej.

Radna Małgorzata Łączyńska złożyła wniosek o rezygnacji z członkostwa w Komisji Społecznej. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu Komisji Społecznej – 13 głosów za.

Ad.20b. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie składu Komisji Gospodarczej.

Małgorzata Łączyńska wyraziła chęć pracy w Komisji Gospodarczej. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu Komisji Gospodarczej – 13 głosów za.

 1. Sprawy różne.

Eugenia Ratowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na to by Komisja Rewizyjna zajęła się wnioskiem Dyrektora Gimnazjum o podwyżkę płac pracowników obsługi w szkołach. Do wniosku dyrektor dołączył zestawienie wynagrodzeń pracowników obsługi w Gimnazjum, podając w ostatniej kolumnie wynagrodzenie „na rękę”. E. Ratowska była zdania iż wynagrodzenie „na rękę” nie może stanowić materiału do analiz wysokości wynagrodzenia. Należy posługiwać się wynagrodzeniem brutto. Z wyliczeń radnej podane wynagrodzenie „na rękę”, po przeliczeniu, daje wynagrodzenie netto wyższe o ponad dwieście złotych. Komisja Rewizyjna chciałaby przeanalizować Regulamin wynagradzania pracowników obsługi szkół. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – 13 głosów za. Przewodniczący poinformował, że Dyrektor Gimnazjum złożył wniosek o przeanalizowanie ulg przy wynajmie sali gimnastycznej w Gietrzwałdzie.
M. Puszczało poprosił o doprecyzowanie określeń ogólnych jakimi posługuje się Skarbnik w wyjaśnieniach do zmian w budżecie. A. Otta zapytała czy „schetynówka” w Łajsach została już odebrana i czy zostały usunięte usterki w mieszkaniach socjalnych w Biesalu w ramach napraw gwarancyjnych. Wójt odpowiedział, że „schetynówka” w Łajsach zostanie odebrana 30 października. Usunięto wady i usterki. Usterki w mieszkaniach socjalnych zostały usunięte. E. Ratowska podziękowała za naprawienie drogi do Grazym.

Dariusz Janaszkiewicz poprosił o możliwość zapoznawania się przed sesją z projektami uchwał wraz z uzasadnieniem. Zaproponował umieszczanie ich w BIP. Zaproponowano mieszkańcowi wysyłanie materiałów na sesję drogą elektroniczną. Mieszkaniec przystał na tę propozycję. G. Rupiński poinformował o możliwości zakupienia przez sołectwa, w korzystnej cenie, kruszywa od PKP. Kruszywo składowane jest w Naterkach. Iwona Omilian poinformowała, że zakończono urządzanie plaży wiejskiej w Unieszewie. Podziękowała wszystkim którzy pomagali zrealizować ten projekt. Na tym porządek obrad został wyczerpany i Przewodniczący zamknął obrady XI zwyczajnej sesji rady Gminy Gietrzwałd.


Protokołowała:

Elżbieta Bielańska

 

Załączniki

Sprawozdanie Wójta z dnia 29.10.2015r (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-01-12 10:02:19
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-01-12 10:02:32
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-01-12 10:08:07
Ostatnia zmiana:2016-01-12 10:08:21
Ilość wyświetleń:710

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij