Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr X zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 30 września 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr X

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 30 września 2015r.


Początek sesji godz. 1630.

Zakończenie sesji godz. 2110.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych. Na sesji obecnych było 14 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Nieobecny Andrzej Samulowski. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Dariusz Janaszkiewicz - mieszkaniec Gietrzwałdu i Wiesław Wiśniewski mieszkaniec Sząbruka, Grażyna Grzegorzewska - radna powiatowa, Iwona Jaworska, Andrzej Jaworski, Wanda Sudoł, Beata Simińska, Roman Lewicki i Henryk Wankiewicz - mieszkańcy Rentyn. Na sesję przybył również, na zaproszenie Wójta i Przewodniczącego Rady, wicestarosta olsztyński, Jan Żemajtys.

Przewodniczący udzielił głosu Janowi Żemajtysowi. Wicestarosta poinformował, że
w budżecie starostwa udało się wygospodarować środki na poszerzenie pobocza drogi powiatowej na odcinku Naterki – Sząbruk i wykonanie dwóch przejść dla pieszych w Sząbruku. Przetarg na wykonanie tych prac został już ogłoszony. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki staraniom przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego. Wicestarosta zwrócił się do Wójta i radnych z prośbą o podpisanie umowy o współfinansowaniu inwestycji drogowych
w ramach ZIT – droga Gietrzwałd – Sząbruk i Sząbruk do drogi Nr 51.Przewodniczący zasygnalizował, iż ważną sprawą dla mieszkańców jest zły stan drogi Biesal – Guzowy Piec i gmina będzie ubiegać się o remont tej drogi. Grażyna Grzegorzewska poinformowała, że rozmawiała z dyrektorem PSD i przewiduje się iż dla poprawienia stanu drogi Biesal – Guzowy Piec prawdopodobnie przyjmie takie rozwiązanie jak dla drogi Sząbruk-Naterki czyli
w pierwszym etapie poszerzenie a później położenie nakładki asfaltowej. Wicestarosta podkreślił rolę dobrej współpracy między samorządami w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wiesław Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Sząbruk podziękował wicestaroście za plany modernizacji drogi Naterki – Sząbruk i przypomniał o obietnicy wspólnego z gminą wykonania chodnika przy tej drodze. Wicestarosta potwierdził obietnicę.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 3. Interpelacje.

 4. Sprawozdanie Wójta.

 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2015 roku.

 10. Informacja o stanie placówek oświatowych na terenie Gminy Gietrzwałd.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w m. Siła.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mieszkania Nr 2 przy ul. Wiktora Steffena
  w Sząbruku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr 80/43 w Sząbruku.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr 100/2 w Gietrzwałdzie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 50/20 w Biesalu.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 185/1 w Sząbruku.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości w Rapatach.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 10/8 w Biesalu.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek Nr 243/38, 243/40, 243/43, 243/45, 243/46, 243/1, 243/42 w Worytach.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 413/5 w Gietrzwałdzie.


 1. Sprawy różne.

Przewodniczący zaproponował dodanie do porządku obrad punktu:

22a. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gietrzwałd na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Odbyło się głosowanie nad wprowadzenie punktu 22a - 14 głosów za.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą – 14 głosów za.


 1. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu IX sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu – 13 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


 1. Interpelacje.

Do interpelacji zapisali się:

 1. Stanisław Zdunek – czy termomodernizacja budynków mieszkalnych wymaga zgody właściwego urzędu, radny zauważył że dokonywana jest termomodernizacja starych warmińskich domów przez co tracą walory architektury warmińskiej. Czy dzieje się tak za zgodą odpowiednich urzędów, czy jest to samowola budowlana?

 2. Małgorzata Lewandowska – czy jest planowane podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku OSP w Worytach,

 3. Eugenia Ratowska – co zostało dotychczas ustalone w sprawie tzw. Okejek do Łęgut,

 4. Michał Puszczało – czy planowane są prace związane z poprawą dróg wewnętrznych Biesala,

 5. Grzegorz Rupiński – w jaki sposób odbywa się spis wodomierzy w budynkach mieszkalnych.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Marcin Sieczkowski poinformował, że zmienił formułę sprawozdania. Przedstawi je w dwóch częściach: pierwsza to działalność dzienna, druga podsumowanie działalności w poszcze-gólnych wydziałach urzędu. Wójt odczytał sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu. Poinformował o działaniu w urzędzie gminy systemu powiadomień masowych SMS i prosił aby mieszkańcy rejestrowali swoje telefony w tym systemie. Obecnie w systemie zarejestrowano zaledwie 75 numerów. SMS-em będą mieszkańcy powiadamiani o różnych wydarzeniach na terenie gminy, np. terminach płatności podatków, wywozu odpadów, przerwach w dostawach wody itp.

Iwona Omilian zapytała do kiedy zostaną usunięte usterki w mieszkaniach socjalnych
w Biesalu. A. Kochanowska odpowiedziała, że wyznaczono termin 2 października. Wójt poinformował, że jeżeli wykonawca nie usunie usterek w tym terminie zostanie wynajęta inna firma a należność za jej pracę zapłacona będzie z sumy gwarancyjnej.

Przewodniczący zapytał, czy wzrosły sumy za ubezpieczenie. Wójt odpowiedział, że umowa została zawarta na 3 lata aby zachować podobny poziom cen.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Eugenia Ratowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja spotkała się raz i omawiała realizację wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.
W spotkaniu uczestniczyli Wójt i Skarbnik udzielając wyjaśnień. Komisja szczegółowo analizowała wykonanie budżetu za I półrocze i opracowała wnioski z analizy zawarte w pro-tokole z posiedzenia.

Anna Otta przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej. Komisja odbyła jedno posiedzenie. Omawiała zagadnienia: mieszkania socjalne, mieszkania komunalne i programy prozdrowotne. Mieszkania – monitorowanie usuwania usterek, stan techniczny budynków
i plan remontów na lata 2015 – 2016. Programy prozdrowotne – rozważanie różnych programów, planowane w przyszłym roku szczepienie dziewcząt przeciw wirusowi HPV ( wirus raka szyjki macicy). Komisja złożyła wniosek o środki na realizację tego zamierzenia. Komisja zamierza kontynuować profilaktykę antyrakową poprzez zaproszenie ambulansu z fundacji Ronalda McDonalda. Fundacja realizuje program „NIE nowotworom u dzieci”. Przybycie ambulansu jest możliwe w I kwartale 2017 roku.

Omówiono z J. Kasprowiczem sytuację lokatorów dwóch budynków komunalnych w Gronitach i uzgodniono dalsze postępowanie w tej kwestii. J. Kasprowicz zobowiązał się do ściągania zaległych opłat od lokatorów. Wójt poinformował Komisję o możliwo-ści przejęcia budynku biurowego od firmy Wienerberger.

Michał Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że komisja odbyła jedno spotkanie na którym dokonała wizji w terenie nieruchomości których właściciele wnioskowali o przekazanie ich gminie (działki w Naterkach, Sząbruku, Gietrzwałdzie, Worytach). Obejrzała również mieszkanie oraz działki które mieszkańcy chcą nabyć od gminy i działki które chcą dzierżawić. Komisja zapoznała się z opinią o stanie technicznym budynku biurowo-hotelowego który firma Wienerberger chce przekazać gminie. Wójt jest zdania, że gmina nie powinna przejmować budynku gdyż nie ma środków na jego remont i adaptację.
M. Puszczało proponował przejęcie budynku i jego adaptację na mieszkania w stanie deweloperskim aby je sprzedać. Wniosek ten nie zyskał akceptacji. Komisja gościła prezesa hotelu „Marina” który wystąpił do Wójta z wnioskiem o zwolnienie z podatku od nieruchomości za 7 m-cy 2015r. (kwota ok. 120 tys. zł). Komisja odłożyła zaopiniowanie wniosku na następne posiedzenie. Zmiany w budżecie na X sesję zyskały pozytywną opinię Komisji.
M. Nowogrodzki pytał o wykonanie wodociągu w Guzowym Piecu i Parwółkach. Kierownik ZGK zaproponował budowę dodatkowego punktu czerpania wody w Guzowym Piecu
i wykonanie przez ZGK wodociągu w Parwółkach za 100tys. zł.


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Stanisław Zdunek – czy termomodernizacja budynków mieszkalnych wymaga zgody właściwego urzędu. Wójt odpowiedział, że wymagane jest zgłoszenie w formie zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa. Starostwo sprawdza czy budynek jest w rejestrze zabytków i występuje wtedy o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne konserwatora.

Małgorzata Lewandowska – czy jest planowane podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku OSP w Worytach. Wójt odpowiedział, że tak. J. Kasprowicz poinformował, że zostanie wykonane do 15 października br.

Eugenia Ratowska – co zostało dotychczas ustalone w sprawie tzw. Okejek do Łęgut. Wójt odpowiedział, że wystosował w tej sprawie pismo do przewoźników ale żaden, ze względów ekonomicznych, mimo przeprowadzonych rozmów nie jest zainteresowany trasą do Łęgut. Wójt powiedział, że będzie czynił dalsze starania ale nic nie obiecuje.

Michał Puszczało – czy planowane są prace związane z poprawą dróg wewnę-trznych Biesala. Wójt odpowiedział, że planowane są takie prace ale nie wie czy uda się je wykonać jeszcze w tym roku ze względu na pogodę, czas i na ograniczone środki finansowe. Wójt zna stan dróg w Biesalu. W bardzo złym stanie na całej długości jest droga przy przedszkolu.
Na początku przyszłego roku powróci do tematu naprawy dróg w Biesalu.

Grzegorz Rupiński – w jaki sposób odbywa się spis wodomierzy w budynkach mieszkalnych. J. Kasprowicz odpowiedział, że spisywanie stanu wodomierzy ma się zakończyć w przyszły poniedziałek. Dokumenty zostaną przekazane do ZGK. Mieszkańcy niepokoją się, że spisy nie są dokonywane. J. Kasprowicz poinformował, że spis trwa a w Unieszewie jeszcze się nie odbył. Działa platforma elektroniczna na której można się zarejestrować i podawać stan licznika. Po kilku dniach przesyłana jest faktura.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projektowane zmiany. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projektowane zmiany. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 – 14 głosów za.


 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2015 roku.

Skarbnik poinformował, że dochody budżetu zostały wykonane w 48,13% a wydatki w 48,44%. Raty spłat kapitałowych zostały uregulowane w terminie. Deficytu nie było. Zagrożone jest wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W pierwszym półroczu wykonane zostało w 6%. Przewodniczący poinformował, że poczyni starania aby w dziale wydatki rady gminy pozostały na koniec roku środki które rada chce przeznaczyć na promocję sprzedaży działek. Wójt poinformował, że cały czas trwają prace nad promocją sprzedaży. Do zarządców dróg zgłoszono lokalizację banerów. Napotyka jednak trudności i tak np. GDDK nie pozwoliła na umieszczenie banera w pasie drogi krajowej. W przyszłym tygodniu baner zostanie umieszczony na budynku gminy, na trasie Gietrzwałd – Barwiny umieszczone zostanie 4-5 banerów.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy (od 1835 do 1840).


 1. Informacja o stanie placówek oświatowych na terenie Gminy Gietrzwałd.

Głos zabrała Grażyna Grzegorzewska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu. Poinformowała, że w obwodzie szkolnym jest 134 dzieci, 49 dzieci uczęszcza do szkół w innych miejscowościach, w tym zagranicą. Szkoła może przyjąć 150 uczniów. W przedszkolu jest 38 dzieci. Nauczycieli jest 17, w tym niepełnozatrudnieni. Problemem gospodarczym szkoły jest zalewanie kotłowni gdy pada deszcz. Problem powstał gdy wybudowano boisko Orlik. Szkoła nie jest w stanie uporać się z tym problemem. Następną bolączką szkoły jest brak odpowiednich rozmiarów wiaty na sezonowanie drewna opałowego. Dyrektor poprosiła o uwzględnienie wniosku o przeznaczenie w przyszłym budżecie środków na stypendia dla uczniów szkoły w Biesalu.

Głos zabrał Leszek Orciuch – dyrektor Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie. Poinformował, że do szkoły uczęszcza 123 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Szkoła może przyjąć 210 uczniów. W szkole działa stołówka, zorganizowano dwa stanowiska dla pracowników administracyjno–księgowych obsługujących szkoły. W szkole pracuje 15 nauczycieli, w tym niepełnozatrudnieni. Dyrektor przekazał radnym zestawienie dochodów uzyskanych
z wynajmu sali gimnastycznej. Dyrektor zwrócił uwagę na wpływ ulg i zwolnień w opłatach za wynajęcie sali gimnastycznej wprowadzonych przez Radę Gminy uchwałą z ubiegłego roku, na wysokość osiąganych przez szkołę dochodów własnych. Odczytał pismo w sprawie rozważenia podwyżek wynagrodzenia dla pracowników obsługi w szkołach, gdyż jego zdaniem obecny sposób wynagradzania pozbawia dyrektora stosowania premii jako czynnika motywującego pracowników do lepszej pracy. W piśmie podano zestawienie wynagrodzeń ww. pracowników w gimnazjum. Pozostali dyrektorzy potwierdzili, że problem występuje także w ich placówkach. Przewodniczący poprosił aby przedstawili radzie podobne zestawienia wynagrodzeń w swoich placówkach. E. Ratowska zaproponowała aby do uzyskanych dochodów doliczyć fundusz socjalny i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Głos zabrał Bolesław Korosteński – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku. Poinformował, że w szkole uczy się 125 uczniów (8 oddziałów) , do przedszkola uczęszcza 65 dzieci (3 oddziały). Poinformował, że budynek szkoły ma wiele usterek które trzeba usuwać, miedzy innymi problemy z platformą dla niepełnosprawnych i z budynkiem socjalnym na Orliku. W szkole funkcjonuje stołówka. Budynek przedszkola jest stary więc wymaga ciągłych napraw. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i profilaktyczne. Planowany jest remont dachu, przeznaczono na to środki w budżecie. Dyrektor, odpowiadając na pytanie Jolanty Wilewskiej, poinformował o zasadzie działania świetlicy szkolnej. Poinformował, że w szkoła może przyjąć 250 uczniów.

Głos zabrała Teresa Kochanowska - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwał-dzie. Poinformowała, że szkoła ma 136 uczniów (7 oddziałów), 43 przed-szkolaków (2 oddziały). Nie wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola ze względu na brak miejsc. Szkoła ma trudne warunki lokalowe stąd sale są wielofunkcyjne. Przedszkole ma bardzo trudne warunki lokalowe. Konieczna jest budowa nowego przedszkola.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny.

Przewodniczący przypomniał, że wniosek mieszkańców o utworzenie sołectwa był już przez radę rozpatrywany i został rozpatrzony negatywnie. Starania mieszkańców Rentyn jednak nie ustały. Próby współpracy w ramach sołectwa Woryty nie powiodły się. Przewodniczący przypomniał, że powstało już sołectwo Cegłowo po podziale sołectwa Łajsy. Jest to małe sołectwo, ale dobrze funkcjonujące. Przewodniczący był zdania, iż należy mieszkańcom Rentyn pozwolić na działania we własnym sołectwie. Nie znajdował argumentów za odmową utworzenia nowego sołectwa przy tak wielkiej determinacji mieszkańców do posiadania własnego sołectwa. Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcom Rentyn. Roman Lewicki – mieszkaniec Rentyn powiedział, że mieszkańcy bardzo chcą działać we własnym sołectwie ze swoim sołtysem. Mieszkańców w Rentynach przybywa bo jest to bardzo piękne miejsce. Chcą działać dla rozwoju swojej wsi. Bolączką miejscowości jest numeracja domów. Konieczne jest umieszczenie mapy wsi z zaznaczeniem poszczególnych domów. We wsi działa stowarzyszenie i wiele dobrego robi dla wsi. Wójt przypomniał warunek jaki postawił Przewodniczący aby powrócić do tematu utworzenia sołectwa Rentyny. Był to warunek nieustającego zapału do działania na rzecz utworzenia sołectwa. Warunek ten mieszkańcy spełnili przekazując Wójtowi sygnały zainteresowania życiem lokalnej społeczności. Wójt był za utworzeniem sołectwa Rentyny i monitorowaniem działań w sołectwie. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny – 11 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wanda Sudoł
w imieniu mieszkańców Rentyn podziękowała za utworzenie sołectwa.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Przewodniczący poinformował że ww. projekt uchwały wynika z uchwały w sprawie utworzenia sołectwa. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa - 11 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w m. Siła.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w m. Siła – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mieszkania Nr 2 przy ul. Wiktora Steffena w Sząbruku.

J. Wilewska zapytała czy nie przewiduje się sprzedaży drugiego mieszkania znajdującego się w tym budynku. Kierownik ZGK odpowiedział że tak, ale dopóki nie zostaną spłacone zaległości w opłatach za mieszkanie jest to niemożliwe. Lokatorka jest zainteresowana kupnem. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży mieszkania
Nr 2 przy ul. Wiktora Steffena w Sząbruku – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr 80/43 w Sząbruku.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała propozycję przejęcia gruntu. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia działki Nr 80/43 w Sząbruku – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki Nr 100/2 w Gietrzwałdzie.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała propozycję przejęcia gruntu. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia działki Nr 100/2 w Gietrzwałdzie - 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 50/20 w Biesalu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała propozycję sprzedaży gruntu. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 50/20 w Biesalu – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 185/1 w Sząbruku.

Michał Puszczało wystąpił z wnioskiem o zdjęcie punktu z porządku obrad aby uzyskać więcej informacji. Wójt był zdania, że nie należy sprawy odkładać i podjąć decyzję teraz. Mieszkaniec czeka już kilka miesięcy. M. Łączyńska powiedziała, że skoro róg domu jest położony na działce stanowiącej drogę, drzewa za ogrodzeniem mają ok 12 lat więc nieruchomość została kupiona z takim oznaczeniem granic jakie ma obecnie. Odtworzenie granic działki spowodowało ujawnienie obecnej sytuacji. Właściciel nieruchomości chce ją uporządkować nabywając niezbędną w tym celu działkę o pow. 70m2. Po wysłuchaniu opinii radnych Michał Puszczało wycofał swój wniosek. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 185/1 w Sząbruku – 14 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości
  w Rapatach.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wnioski o dzierżawę. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości działki
nr 19/12 , 139/3 i 139/7 w Rapatach – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 10/8 w Biesalu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż działki. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 10/8 w Biesalu –
14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek Nr 243/38, 243/40, 243/43, 243/45, 243/46, 243/1, 243/42 w Worytach.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wniosek o przejęciu działek. Na działkach położona jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia działek Nr 243/38, 243/40, 243/43, 243/45, 243/46, 243/1, 243/42 w Worytach – 14 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 413/5 w Gietrzwałdzie.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż działki. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży działki Nr 413/5 w Gietrzwałdzie – 14 głosów za.


22a. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gietrzwałd na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący poinformował, że ustalenie zasad udzielania dotacji na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków pozwoli gminie udzielić dotacji na remont kościoła
w Sząbruku. Na ten cel Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gietrzwałd na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 14 głosów za.


 1. Sprawy różne.

Wójt podziękował Przewodniczącemu za współpracę w ostatnim miesiącu. Był to czas bardzo intensywnych i owocnych działań.

Przewodniczący udzielił głosu Dariuszowi Janaszkiewiczowi. Mieszkaniec zapytał
J. Kasprowicza na jakiej podstawie pobiera opłaty za wydanie warunków na budowę przyłącza. J. Kasprowicz odpowiedział, że robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
D. Janaszkiewicz był zdania, iż ZGK nie ma prawa pobierać opłat za wydanie warunków. Opłaty te są więc nienależnie pobrane i pobieranie ich to działalność na szkodę gminy.
J. Kasprowicz poprosił aby D. Janaszkiewicz sformułował swoje pytanie na piśmie i z treścią zapytania zapoznał radnych. Zaproponował aby odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

D. Janaszkiewicz zapytał Wójta czy ma pisać o unieważnienie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków czy też Wójt dokona zmian w ww. uchwale. Zdaniem D. Janaszkiewicz uchwała ta jest niezgodna z prawem z powodu zapisu mówiącego o tym, że główne liczniki montuje ZGK a w rzeczywistości tak się nie dzieje. J. Kasprowicz odpowiedział, że ZGK montuje liczniki główne i prowadzi imienne wykazy gdzie liczniki zostały zamontowane. J. Kasprowicz poprosił o pisemne sformułowanie zarzutu. Wójt także poprosił o wniesienie zarzutów na piśmie.

Michał Puszczało powrócił do tematu możliwości przejęcia od Wienerbergera budynku administracyjnego. Pracownik urzędu wydał opinię o stanie technicznym, zgodnie
z którą stan jest zły. Poprzedni Wójt był zainteresowany przejęciem budynku. Komisja Gospodarcza gdy wiosną obejrzała budynek była zdania iż warto go pozyskać. Warta uwagi jest działka o pow. ok. 20 arów na której stoi budynek. Poprosił, aby Wójt nie śpieszył się
z odmową przyjęcia darowizny. Chciałby jeszcze raz omówić temat na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Chciały również aby o ostatecznej odmowie przyjęcia darowizny zdecydowała rada gminy. Wójt przypomniał, że szacowany koszt adaptacji budynku biurowego „Wienerbergera” to 1 milion złotych. Gmina nie ma pieniędzy na ten cel. M. Puszczało zaproponował aby budynek przejąć a następnie sprzedać. E. Ratowska poprosiła o rozważne podejmowanie decyzji o przyjęciu budynku mając doświadczenia z działkami w Barwinach.

Z. Kukuć podziękował za poprawienie stanu drogi w Naterkach.

E. Ratowska poprosiła o rozważenie wcześniejszej pory odbywania posiedzeń rady. Przewodniczący poinformował, że popołudniowy termin sesji jest spowodowany prośbami mieszkańców którzy chcą uczestniczyć w sesji.

G. Rupiński poprosił o wspólne działanie sołectw aby zakupić kruszywo do naprawy dróg gminnych.

I. Omilian poinformowała, że TUBA oddała pożyczkę zaciągniętą w urzędzie.

Na tym porządek obrad został wyczerpany i Przewodniczący zamknął obrady X zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.


Protokółowała


Elżbieta Bielańska

Załączniki

Sprawozdanie Wója z dnia 30.09.2015r. (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-11-04 09:21:50
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-11-04 09:21:52
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-11-04 09:23:10
Ostatnia zmiana:2015-11-04 09:23:39
Ilość wyświetleń:990

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij