Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 26 sierpnia 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr IX

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 26 sierpnia 2015r.


Początek sesji godz. 1630.

Zakończenie sesji godz. 2015.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych. Na sesji obecnych było 14 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Nieobecny Michał Puszczało, nieobecność usprawiedliwiona. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli: Wójt Marcin Sieczkowski, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Krzysztof Burski, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Adam Kerski sołtys sołectwa Dłużki, mieszkaniec Gietrzwałdu Dariusz Janaszkiewicz i mieszkaniec Sząbruka Wiesław Wiśniewski. Na sesję przybyli również, na zaproszenie Wójta, Magdalena Niska, Maria Niska, Artur Behrendt, Anna Behrendt.

Wójt złożył gratulacje i wręczył zaproszonym gościom upominki za zajęcie wysokich miejsc w Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Artur Behrendt zajął 25 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie a Magdalena Niska 6 miejsce. Zaproszeni goście opuścili salę obrad dziękując za gratulacje i upominki.

Wójt przedstawił radnym nowego pracownika - Krzysztofa Burskiego, który od lipca rozpoczął pracę w urzędzie na stanowisku Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Do przedłożonego radnym następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 3. Interpelacje.

 4. Sprawozdanie Wójta.

 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek z P.W. „Rolłajsy”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działki Nr 57/24 w Podlejkach.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działek nr 261/34 i 261/351
  (ul. Cicha) w Unieszewie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działki nr 318/2 w Guzowym Piecu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działek w Sząbruku, osiedle Hermana.

 16. Sprawy różne.


Przewodniczący zaproponował dodanie punktu pkt 15a - Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad – 14 głosów za. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach – 14 głosów za.


 1. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu VIII sesji - 14 głosów za.


 1. Interpelacje.

Do interpelacji zapisali się radni: Anna Gratzka, Marek Nowogrodzki, Iwona Omilian, Grzegorz Rupiński, Małgorzata Łączyńska, Jolanta Wilewska, Stanisław Zdunek i Radosław Błaszczyński.

Anna Gratzka – prośba o ustawienie dwóch koszy na parkingu dla samochodów w Rapatach.

M. Nowogrodzki: 1) na jakim etapie jest przedsięwzięcie rozbudowa szkoły z przedszkolem w Gietrzwałdzie, 2) czy powołano zespół do promocji sprzedaży działek w Barwinach, czy były jakieś działania marketingowe i ile kosztowały, nie ma materiałów promocyjnych w GOK, w hotelach na terenie gminy, na polu golfowym, 3) co z budową ekranów dźwiękochłonnych przy schronisku dla zwierząt w Tomarynach, jakie są decyzje Warmińskiego Związku Gmin, zbliża się koniec roku, pieniądze na ten cel są w budżecie Związku 4) czy będzie i od kiedy numer telefonu alarmowego, w lipcu była awaria i były kłopoty z nawiązaniem łączności.


I. Omilian – co udało się załatwić w sprawie interpelacji z ostatniej sesji dotyczącej rekultywacji wyrobiska pokopalnianego w Unieszewie, czy zostało wysłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego i czy wpłynęła na nie odpowiedź. Problem po raz pierwszy został przedstawiony w lutym i ciągle nie ma informacji z urzędu na ten temat. Mieszkańcy są problemem żywo zainteresowani i ciągle zadają pytania. Radna prosi aby po otrzymaniu informacji zorganizować spotkanie z mieszkańcami Unieszewa i przedstawić im aktualną sytuację.

G. Rupiński – kiedy podłączone zostaną do sieci kanalizacji sanitarnej budynki przy stacji PKP i jakie prace wykonano aby podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej budynki za torami w Unieszewie, miedzy innymi blok nr 90. Na poprzedniej sesji na interpelację w tej sprawie podano termin 3 tygodni ale nie został on dotrzymany. Mieszkańcy czekają z niecierpliwością. Mieszkańcy domów za torami bardzo narzekają na jakość wody pitnej.

M. Łączyńska – czy planowane jest zebranie z sołtysami aby zapoznać ich z przepisami dotyczącymi funduszu sołeckiego. Zbliża się termin składania wniosków do Wójta. Jest kilku nowych sołtysów którym skomplikowany wniosek może sprawić kłopot a krótkie szkolenie ułatwiłoby pracę.

J. Wilewska – czy planowana jest, jeśli tak to kiedy , naprawa ul. Liliowej w Sząbruku,

S. Zdunek 1) czy w związku z tym, że świetlica w Gronitach została siedzibą obwodowej komisji wyborczej planowane jest ogrzewanie świetlicy. 2) czy zapadły już decyzje odnośnie usunięcia drzewa na ul. Naterskiej w Gronitach przy posesji p. Łagodzińskiej, 3) prośba o podanie daty ustalonego spotkania z Nadleśniczym z Kudyp w sprawie współfinansowania przebudowy przepompowni w Kudypach. Na poprzedniej sesji zobowiązano J. Kasprowicza do ustalenia daty spotkania, czy jest już znana.

R. Błaszczyński – prośba o naprawienie drogi koło przedszkola w Biesalu.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt Marcin Sieczkowski przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 25 czerwca br. do 26 sierpnia br. Przedstawił radnym działania w zakresie gospodarki nieruchomościami, działalności inwestycyjnej i przetargów na wykonanie usług, działań dofinansowanych ze środków zewnętrznych ( załącznik do protokołu). M. Łączyńska zapytała o ustalenia w sprawie remontu drogi Sząbruk-Naterki. Wójt odpowiedział, że konkretnych ustaleń jeszcze nie ma. Trwają rozmowy. Wiadomo, że w budżecie Starostwa są środki na ten cel ale pod warunkiem że gmina dołoży swoje środki w wysokości 50% nakładów. Przewodniczący poinformował, że zwrócił się do Starostwa z prośbą o podanie wysokości środków wydanych w okresie 2010-2014 na drogi, z podziałem na gminy. Sekretarz poinformowała, że odpowiedź na to pismo wpłynęła dzisiaj. M. Łączyńska zapytała czy robi się coś aby poprawić zjazd z drogi powiatowej w Sile koło p. Gaworeckiej. K. Burski odpowiedział, że czeka na decyzję z powiatu w sprawie pozwolenia na wycięcie drzewa i poszerzenie zjazdu. Gdy będą decyzje trzeba będzie zdecydować o sposobie sfinansowania przedsięwzięcia. Z bieżącego utrzymania dróg sfinansowane zostało zlikwidowanie wybojów. A. Otta – co jeszcze będzie robione na skrzyżowaniu w Łajsach, bo obecny stan wykonania nie zadawala mieszkańców. Wójt odpowiedział, że roboty jeszcze nie są skończone. Zostaną wykonane korytka odwadniające, pobocza zostaną poprawione. W koncepcji nie zaplanowano zjazdów więc zostaną wykonane przez gminę we własnym zakresie. Wjazd na Pęglity zostanie poszerzony, gdyż został wykonany niezgodnie z projektem. Przewodniczący poinformował, że ma sygnały od mieszkańców, że wójta trudno zastać w urzędzie. Samemu nie udało się spotkać, w czasie pełnionego dyżuru, z Wójtem od dwóch miesięcy. Przewodniczący poprosił Wójta aby składał bardziej szczegółowe sprawozdania ze swej pracy, informował o przeprowadzonych rozmowach w urzędach i instytucjach, o wyjazdach na których reprezentuje gminę. Wójt odpowiedział, że przyjmuje mieszkańców zawsze kiedy jest w urzędzie i zawsze można zadzwonić i umówić się na spotkanie. Przewodniczący poddał pod głosowanie szczegółowość sprawozdania z pracy Wójta. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego aby sprawozdania były bardziej szczegółowe – 11 głosów za.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Małgorzata Łączyńska przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej. Komisja spotkała się dwa razy, 30 czerwca i 28 sierpnia br. Na pierwszym posiedzeniu odwiedziła mieszkalne budynki komunalne w Nagladach, Gronitach i w Sząbruku. Uwagi dotyczące stanu budynków zawarła w protokole z posiedzenia. Komisja rozmawiała o programach profilaktyczno – zdrowotnych, które można by realizować w naszej gminie. Na drugim posiedzeniu zaopiniowała podania o mieszkania socjalne.

E. Ratowska zapytała czy Kierownik ZGK odniósł się do uwag Komisji. J. Kasprowicz odpowiedział, że tak. Naglady ul. Wiejska – wpłynęło podanie o kupno ale nie jest to możliwe do chwili spłacenia zaległości. Wpłynęło kolejne pismo o rozłożenie należności na raty. Kierownik ZGK wyraził na to zgodę, ustalono harmonogram spłaty i wpłynęła już pierwsza wpłata. Naglady – przybudówka, wpłynęła oferta na wykonanie drobnych prac remontowych.

Gronity – między zamieszkującymi zrodził się konflikt rodzinny który komplikuje sytuację głównego najemcy. J. Kasprowicz obiecał, że rozmówi się definitywnie ze stronami konfliktu.

Gronity najemca niepełnosprawny – została podpisana ugoda na spłatę zadłużenia. Wpłynęła jedna wpłata. Sząbruk – najemca prosiła o odłożenie sprawy bo oczekuje na pomoc córki.

Eugenia Ratowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja odbyła jedno spotkanie, 24 sierpnia, na którym zapoznała się z finansami gospodarki mieszkaniowej. Otrzymała od ZGK materiały do analizy. Przewodnicząca przedstawiła radnym wnioski z analizy otrzymanych materiałów i zwróciła się do kierownika ZGK o działania w celu wyegzekwowania zaległości za czynsz. Komisja zapoznała się z regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich. Nie ma uwag do tego regulaminu. Komisja skontrolowała działalność gminnej biblioteki publicznej. Interesowała się głównie działalnością jaką prowadzi biblioteka poza wypożyczaniem książek.

M. Nowogrodzki z powodu nieobecności Przewodniczącego Komisji Gospodarczej odczytał protokół z posiedzenia Komisji. Komisja spotkała się 20 sierpnia br. Komisja wyjechała w teren i odwiedziła przepompownię ścieków oraz trakt pieszo-rowerowy w Barwinach, szkołę w Sząbruku, grunty Wienerbergera użytkowane rolniczo, obejrzała działki proponowane do zamiany w Łajsach, zapoznała się ze stanem robót na drogach w Tomarynach, Łajsach i w Worytach ( schetynówki), obejrzała grunt w Worytach który właściciel chce przekazać gminie, odwiedziła ponownie budynek po byłej aptece w Biesalu, przeprowadziła rekontrolę placu wokół stawu w Biesalu, obejrzała działki proponowane do zamiany w Sząbruku, wysłuchała informacji pracownika Urzędu Marszałkowskiego na temat internetu szerokopasmowego „Ostatnia Mila”, pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie przygotowane na dzisiejszą sesję. A. Samulowski wniósł uzupełnienie do protokołu dotyczące przedłużenia „Schetynówki” w Worytach do kapliczki – pracownik urzędu gminy na miejscu poinformował, że projekt nie przewiduje budowy tego odcinka drogi, WDK w Biesalu: nie było spotkania z mieszkańcami Biesala aby mogli wypowiedzieć się jakie mają propozycje przeznaczenie pomieszczeń w WDK, zagospodarowanie terenu wokół stawu w Biesalu – wykonawca wykonał roboty zgodnie z projektem. A. Samulowski poprosił o powrócenie do sprawy sprawozdania Wójta gdyż przegłosowanie na początku sesji wniosku o bardziej szczegółowe sprawozdania spowoduje, że Wójt będzie miał mniej czasu na działanie, a tym spowodowana jest jego nieobecność w urzędzie. Przewodniczący odpowiedział, że prośba o szczegółowe sprawozdanie z pracy Wójta spowodowana jest uwagami mieszkańców a sprawozdanie ma pokazać, że Wójt ma dużo obowiązków z których się wywiązuje. Wójt poinformował, że nikomu nie odmówił możliwości spotkania na które można się umówić telefonicznie na dogodną dla zainteresowanego godzinę.


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kudypy w sprawie przepompowni w Kudypach – Wójt oddał głos J. Kasprowiczowi, który miał ustalić datę spotkania. J. Kasprowicz odpowiedział, że spotkania nie umówił gdyż nie miał takiej możliwości. Przewodniczący poprosił aby radny S. Zdunek umówił termin spotkania.

Naprawa drogi koło przedszkola w Biesalu – Wójt odpowiedział, że po ustaleniu granic drogi dokonany zostanie jej częściowy remont.

Naprawa ulicy Liliowej w Sząbruku – Wójt odpowiedział, że problem jest mu znany ale ograniczone środki nie pozwalają obecnie dokonać naprawy za cenę (40 tys. zł) jaką proponuje wykonawca. Trwają poszukiwania tańszego sposobu naprawienia drogi.

Naprawa zostanie wykonana ale być może nie w tym roku.

Spotkanie z sołtysami – Wójt odpowiedział, że wyznaczy termin spotkania z sołtysami.

Ogrzewanie świetlicy w Gronitach w związku z siedzibą Komisji Wyborczej – Wójt odpowie-dział że świetlica będzie ogrzewana ale tylko w dniu wyborów.

Usunięcie drzewa na ul. Naterskiej w Gronitach przy posesji p. Łagodzińskiej – Wójt odpowiedział że wybrano firmę która wytnie drzewo za pozyskane drewno. Nie może tego zrobić póki nie minie okres lęgowy.

Kosze na parkingu w Rapatach – Wójt odpowiedział, że zostaną ustawione.

Budynek przy stacji PKP podłączenie do kanalizacji – odpowiadał J. Kasprowicz. Poinformował, że inwestycja napotkała niespodziewane trudności gdyż na tym terenie przeplatają się trzy systemy. Trzeba je odciąć i wybudować dodatkowo odcinek kolektora ściekowego. Inwestycja zostanie ukończona do końca września.

Budynek nr 90 – Wójt poinformował, że w tegorocznym budżecie na podłączenie wody i odprowadzenie ścieków do tego budynku jest 100 tys. zł. Jest kosztorys na wykonanie tych robót na 264 tys. zł. Trwają negocjacje ceny i poszukiwanie środków w budżecie. Priorytetowym zadaniem jest podłączenie wody do tego budynku i zostanie wykonane w tym roku.

Interpelacja z ostatniej sesji dotycząca rekultywacji wyrobiska pokopalnianego w Unieszewie – Wójt odpowiedział, że wystąpił do Marszałka i Starosty o komplet dokumentów dotyczący tej sprawy i otrzymał je. Dokumenty przedstawi na najbliższym spotkaniu z radnymi.
I. Omilian poprosiła aby Wójt spotkał się z mieszkańcami Unieszewa i im także przedstawił posiadane dokumenty. Mieszkańcy oczekują przedstawienia strategii działań zapobiega-jących składowaniu popiołów w wyrobisku.

Rozbudowa szkoły z przedszkolem w Gietrzwałdzie – Wójt odpowiedział, że w czerwcu otrzymał pozwolenie na budowę. W budżecie na 2015 i 2016 rok na ten cel jest kwota 1500tys zł. Realizacja inwestycji kosztować ma zgodnie z kosztorysem 3500tys. zł. Nie znaleziono możliwości, na chwilę obecną, dofinasowania z zewnątrz. Jeśli nie będzie dofinansowania to trzeba rozważyć czy gminę stać na realizację tego przedsięwzięcia. Przewodniczący zaproponował Wójtowi spotkanie w sprawie możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Ekrany dźwiękochłonne przy schronisku w Tomarynach – Wójt odpowiedział, że są wyniki pomiarów hałasu przy schronisku. Natężenie hałasu mieści się w normie. Na zgromadzeniu WZG temat postawienia ekranów był omawiany. Nie ma jednomyślności w tej sprawie, jeden z wójtów jest przeciwny. Wójt powiedział, że wystąpi do WZG o postawienie ekranów przy schronisku w Tomarynach.

Promocja sprzedaży działek w Barwinach – Wójt odpowiedział, że nie dostał pozwolenia na ustawienie banerów w pasie drogowym DK16. Ponieważ czasu było mało Wójt rozmawiał z inwestorami czego efektem są dwie oferty na rokowania. Właściciel pola golfowego i hotelu Marina wyrazili zgodę na zamieszczenie oferty sprzedaży działek w Barwinach w biuletynie hotelowym, który otrzymuje każdy gość. Właściciel pola golfowego pozwoli na czasowe umieszczenie banneru przy polu treningowym.

Telefon alarmowy – są bardzo duże szanse, że zostanie uruchomiony do końca września.

Przewodniczący ogłosił przerwę od godz. 1830 do godz. 1840.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Skarbnik i A. Kochanowska przedstawili radnym proponowane zmiany w wydatkach bieżących i inwestycyjnych. (O godz. 1850 Grzegorz Rupiński opuścił salę obrad. Wyjście usprawiedliwione.) W. Wiśniewski przedstawił dramatyczną sytuację zabytkowego kościoła w Sząbruku i starania Stowarzyszenia Bezpieczny Sząbruk o środki na naprawę dachu. Trwa inwentaryzacja dachu i przygotowanie projektu naprawy. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 13 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 –
13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Temat został szczegółowo omówiony na spotkaniu komisji. Zwolnienie dotyczy inwestycji szerokopasmowego internetu „Ostatnia Mila”. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazy-mach – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek z P.W. „Rolłajsy”.

Projekt uchwały zawiera propozycję zamiany działki niezabudowanej nr 256 o pow. 0,36 ha położonej w obrębie Pęglity, stanowiącej własność Gminy Gietrzwałd na działkę niezabudowaną nr 139/86 o pow. 0,2562 ha położoną w obrębie Gietrzwałd.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiany działek z P.W. „Rolłajsy” – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działki Nr 57/24 w Podlejkach.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działki Nr 57/24 w Podlejkach – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działek nr 261/34 i 261/351 (ul. Cicha) w Unieszewie.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działek nr 261/34 i 261/351 (ul. Cicha) w Unieszewie – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działki nr 318/2 w Guzowym Piecu.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działki nr 318/2 w Guzowym Piecu – 13 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działek w Sząbruku, osiedle Hermana.

Projekt uchwały zawiera propozycję sprzedaży działek niezabudowanych nr 75/68 o pow. 0,3919 ha, nr 75/69 o pow. 0,1013 ha, nr 75/70 o pow. 0,1010 ha i nr 75/71 o pow. 0,1022 ha, położonych w obrębie Sząbruk. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, działek w Sząbruku, osiedle Hermana – 13 głosów za.


Ad.15a. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – 13 głosów za.


 1. Sprawy różne.

Przewodniczący zapytał Wójta czy ma kłopot z porozumiewaniem się z radą gminy, z przewodniczącym rady, czy rada i jej przewodniczący blokują jego działania. Przewodniczący poprosił aby Wójt wskazał te problemy. Wójt odpowiedział, że jego odpowiedź nie będzie jednoznaczna gdyż rada to zbiorowisko ludzi z różnymi charakterami, reprezentujący swoich mieszkańców. Wójt reprezentuje interes ogółu stąd czasami odmienne zdania. Formy współpracy docierają się. Wójt liczy na poprawę komunikacji, lepszą wymianę informacji. Wójt odpowiedział, że nie ma problemu z żadnym z radnych. Jest gotów spotykać się z radnymi gdy tylko będą mieli taką potrzebę.

Anna Otta – jak toczą się losy wydzielenia placu wiejskiego w Łajsach? Wójt odpowiedział, że trwa procedura uzyskania DWZ i w tym przypadku wymaga dość długiego czasu.

Wiesław Wiśniewski – poinformował, że zainicjował spotkanie, w którym uczestniczył, wicestarosty J. Żemajtisa z przewodniczącego Rady M. Nowogrodzkim i byłym wójtem M. Ziółkowskim w sprawie poszerzenia drogi Naterki-Sząbruk i budowy chodnika wzdłuż ulicy Steffena w Sząbruku ( od centrum w kierunku Naterek). Odczytał pismo zawierające ustalenia zawarte na spotkaniu. Poszerzenie drogi – realizacja w sierpniu – wrześniu br., budowa chodnika – projekt w tym roku, realizacja w przyszłym w ramach „Schetynówek”. W piśmie zwrócił się do przewodniczącego rady o udzielenie informacji jakie działania zostały podjęte przez wójta gminy w przedmiotowych sprawach i o monitorowanie dalszych działań.

W. Wiśniewski poprosił o możliwość zapoznania się z dokumentami otrzymanymi z urzędu marszałkowskiego w sprawie rekultywacji wyrobiska pokopalnianego. Interesuje go szczególnie pozwolenie na przejazd ciężkich samochodów drogą powiatową Kudypy-Sząbruk.

W. Wiśniewski poprosił o udostepnienie Stowarzyszeniu Bezpieczny Sząbruk spra-wozdania o stanie bezpieczeństwa w gm. Gietrzwałd.

Zapytał jaki jest stan prawny wodociągu na ul. Kalinowej i Świerkowej w Sząbruku, kto jest właścicielem sieci, jaka kwota została zapłacona na podstawie wyroku sądu.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż wizyta w starosty odbyła w takim składzie bo miała na celu przypomnieć ustalenia między byłym wójtem a poprzednim starostą . Były to umowy ustne stąd potrzeba konfrontacji i dowiedzenia, że gmina nie ma obowiązku zapłacenia starostwu 120 tys. zł.

M. Łączyńska poprosiła aby na spotkanie sołtysów przygotowane zostały zestawienia wydatków w każdym sołectwie.

J. Wilewska zapytała czy nie można pomóc policji i odnowić pomieszczenia posterunku w Gietrzwałdzie. Radni przypomnieli również o niepełnej obsadzie etatów posterunku. Wójt odpowiedział, że gmina pomaga policji. W tym roku otrzymali komputery. Jest umówiony z komendantem miejskim w Olsztynie w sprawie poste-runku w Gietrzwałdzie.

M. Łączyńska – mieszkańcy ul. Różanej w Sząbruku skarżą się na nadmierną szybkość samochodów jeżdżących tą ulicą i proszą o znak drogowy ograniczający prędkość na osiedlu „Kwiatowym”. K. Burski odpowiedział, że postawienie legalnie znaku ograniczenia prędkości jest możliwe po opracowaniu planu organizacji ruchu. Doświad-czenie uczy jednak, że znaki nie powodują zmniejszenia prędkości samochodów lecz egzekwowanie ograniczeń jakie niosą.

S. Zdunek zaproponował aby promować sprzedaż działek w Barwinach wydając folder. Na pierwszej stronie promocja sprzedaży działek a na pozostałych ogłoszenia przedsiębiorców z terenu gminy. Folder powinien być szeroko rozpropagowany.

A. Samulowski zaproponował aby banner z działkami w Barwinach postawić przy trasie Olsztyn-Gdańsk.

Z. Kukuć zapytał na jakim etapie są prace związane z dostępem do szybkiego internetu. Wójt odpowiedział, że projekt realizuje urząd marszałkowski w ramach „Ostatniej Mili”. W naszej gminie inwestycja ta ma preferencyjne ceny za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Sieć budują zewnętrzne firmy telekomunikacyjne.

Przewodniczący zapytał dlaczego zdarzyło się, że mieszkańcy otrzymali faktury za wodę bez sczytania wskazań wodomierza. J. Kasprowicz odpowiedział, że stało się tak z powodu awarii urządzenia do sczytywania. Uszkodzeniu uległa karta pamięci
i część odczytów została utracona. Awaria ta wywołała spore zamieszanie. Urządzenie zostanie wymienione na nowocześniejsze i bardziej niezawodne.

J. Wilewska – zapytała kiedy można wywozić odpady do PSZOK.

Wójt odpowiedział, że szlaban jest otwierany od 8 do 16. Ograniczenia wprowadzono gdyż śmieci wywoziły tam firmy budowlane z Jonkowa, Olsztyna i Olsztynka. Monitoring daje słabe rezultaty. Jeśli śmieci chcą mieszkańcy wywozić poza tymi godzinami trzeba się umówić z pracownikiem.

Adam Kerski - w Dłużkach pojawiły się kontenery na plastik. Mieszkańcy nie potrzebują ich. Odpady zostawiają tam przejezdni stawiając worki obok co powoduje bałagan. Prośba o usunięcie pojemników.

Iwona Omilian – czy mieszkańcy Unieszewa mogą mieć wpływ na to jakie urządzenia zostaną zakupione do urządzenia plaży w Unieszewie. A. Kochanowska odpowiedziała, że tak. Wpłynęła oferta tylko jednej firmy.

Skarbnik rozdał radnym informację o wykonaniu budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2015 roku. Na tym porządek obrad został wyczerpany i Przewodniczący zamknął obrady IX zwyczajnej sesji rady Gminy Gietrzwałd.Protokółowała


Elżbieta BielańskaZałącznik do protokołu - sprawozdanie Wójta z 26.08.2015r.

Załączniki

Sprawozdanie Wójta na IX sesji z 26.08.15r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-10-07 12:00:09
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-10-07 12:00:13
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-10-07 12:01:29
Ostatnia zmiana:2015-10-13 07:14:20
Ilość wyświetleń:840

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij