Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 27 maja 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr VII

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 27 maja 2015r.


Początek sesji godz. 930.

Zakończenie sesji godz. 1440.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji. Na sesji obecnych było 15 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli również: Wójt Marcin Siecz-kowski,(przybył o godz. 1300), Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej oraz mieszkaniec Gietrzwałdu Dariusz Janaszkiewicz. Przewodniczący złożył życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w życie samorządów lokalnych w związku z jubileuszem 25-lecia samorządów.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Wyjazd w teren.

 3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 4. Interpelacje.

 5. Sprawozdanie Wójta.

 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Sząbruk, gm. Gietrzwałd.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Woj. Sądu Administracyjnego w Olsztynie ( uchwała VI/33/2015 z 29.04.2015r. – ob. Unieszewo).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Woj. Sądu Administracyjnego w Olsztynie ( uchwała VI/35/2015 z 29.04.2015r. – ob. Woryty).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działki Nr 25/39 w Łupstychu.

 16. Sprawy różne.

Radni nie mieli uwag do proponowanego porządku obrad.

Radni i pracownicy urzędu wyjechali w teren. Odwiedzili miejscowości: Łupstych, Gronity, Unieszewo, Barwiny, Śródka, Tomaryny i Parwółki. Na salę obrad wrócili o godz. 1235 i przystąpili do obrad.

Przewodniczący zaproponował zmianę w kolejności omawiania punktów z powodu czasowej, usprawiedliwionej nieobecności Wójta. Odbyło się głosowanie nad zmianą w kolejności omawiania punktów porządku obrad – 15 głosów za.

 1. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu ostatniej sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu – 15 głosów za.


Ad. 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Eugenia Ratowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja odbyła dwa spotkania poświęcone analizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok aby przygotować opinię o wykonaniu budżetu i wniosek o absolutorium.

Anna Otta – zastępca przewodniczącej Komisji Społecznej poinformowała, że Komisja odbyła jedno spotkanie. Wyjechała w teren odwiedzając Gminny Ośrodek Kultury w Sząbruku a także szkołę i przedszkole, punkt lekarski i boisko Orlik. Komisja wystąpiła z wnioskami o naprawę stopnia schodów do punktu lekarskiego i oznaczenie stopnia wychodzącego na chodnik a także zamontowanie poręczy po drugiej stronie schodów wejściowych. Wnioskuje również o odnowienie elewacji budynku przedszkola i budynku GOK, umieszczenie informacji o osobie sprawującej opiekę nad boiskiem Orlik oraz regulaminu korzystania z boiska.

Marek Nowogrodzki poinformował, że prowadził spotkanie połączonych trzech Komisji które spotkały się z Wójtem. Wójt złożył Komisjom sprawozdanie ze swego działania.

Michał Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja odbyła spotkania wspólne z pozostałymi Komisjami. Tematy omawiane: materiały na dzisiejszą sesję, wykup lub dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od firmy Energa Oświetlenie, droga przez posesję w Sząbruku, składowanie odpadów z firmy Michelin na terenie byłej cegielni w Unieszewie. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie na 2015 rok. Komisja przyjęła sprostowanie do poprzedniego protokołu dotyczące wykupu sieci wod.-kan. od firmy Chmieldom.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Propozycje zmian Radni omówili na spotkaniu Komisji i pozytywnie je zaopiniowali. Skarbnik poinformował, że zgodnie z orzecznictwem RIO wprowadził zmiany w nazewnictwie niektórych paragrafów. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok - 15 głosów za.


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Projekt uchwały omawiany był na spotkaniu Komisji i uzyskał pozytywną opinię. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 - 15 głosów za.


Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. S. Zdunek podziękował M. Łączyńskiej i I. Omilian za wkład pracy w stworzenie projektu uchwały. I. Omilian poinformowała, że projekt powstał z dużym wkładem pracy stowarzyszeń. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie – 15 głosów za.


Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Sząbruk, gm. Gietrzwałd.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części obrębu Sząbruk, gm. Gietrzwałd - 15 głosów za.


Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Woj. Sądu Administracyjnego w Olsztynie ( uchwała VI/33/2015 z 29.04.2015r. – ob. Unieszewo).

Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skierowania skargi do Woj. Sądu Administracyjnego w Olsztynie ( uchwała nr VI/33/2015 z 29.04.2015r. – ob. Unieszewo) – 15 głosów za.


Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Woj. Sądu Administra-cyjnego w Olsztynie ( uchwała VI/35/2015 z 29.04.2015r. – ob. Woryty).

Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skierowania skargi do Woj. Sądu Administracyjnego w Olsztynie ( uchwała nr VI/35/2015 z 29.04.2015r. – ob. Woryty) – 15 głosów za.


Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działki Nr 25/39 w Łupstychu.

Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działki Nr 25/39 w Łupstychu – 15 głosów za.

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach od godz. 1320 do godz. 1345.


 1. Interpelacje.

Do interpelacji zapisali się: E. Ratowska, M. Nowogrodzki, J. Wilewska, G. Rupiński, I. Omilian, A. Otta, S. Zdunek, A. Gratzka.

E. Ratowska – dlaczego często zdarza się, że dzieci niepełnosprawne nie są dowożone do szkół w Olsztynie;

M. Nowogrodzki – spowalniacze na ul. Golfowej w Naterkach,

- co z przepompownią w Kudypach, mieszkańcy czekają na odpowiedź;

J. Wilewska – kiedy zostanie naprawiona droga w Sile,

- kiedy będzie szybki internet w gminie;

G. Rupiński, I. Omilian i A. Otta – kiedy rozpocznie się inwestycja związana z doprowadzeniem wodociągu i kanalizacji w Unieszewie i Cegłowie;

S. Zdunek – cena odpadów na najbliższe 3 lata w zw. z umową Prezydenta Olsztyna z Remondisem;

A. Gratzka – kiedy będzie wodociąg w Parwółkach.


Ad. 5. Sprawozdanie Wójta.

Wójt poinformował, że odbyły się przetargi na sprzedaż działek w Barwinach, Śródce i Unieszewie. Żadna działka nie została sprzedana. Podpisane został akty notarialne zakupu działek w Unieszewie na poszerzenie dróg i sprzedaży działki w Nagladach. ANR wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Gminę działki niezabudowanej w Łęgutach. Jest to droga dojazdowa. Wpłynęły wnioski o sprzedaż działek w Biesalu i Naterkach.

Inwestycje – gmina otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu. Po wybraniu wykonawcy ruszy działanie. W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na naprawę dróg w Tomarynach, Worytach i drogi Łajsy – Pęglity, w ramach tzw. „Schetynówek”. Zakończono realizację zadania „Rozwój e-usług” i remont budynku GOK. Dobiegają końca prace projektowe rozbudowy budynku szkoły w Gietrzwałdzie. Trwają prace przy tworzeniu miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w m. Unieszewo-Barwiny i Biesal. Przygotowywana jest dokumentacja inwestycji drogowych w ramach ZIT. Opracowywane są: plan gospodarki niskoemisyjnej i strategia Gminy Gietrzwałd. Zostało podpisane porozumienie które pozwoli skorzystać gminie ze środków unijnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Olsztyna. Odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy. Było to spotkanie robocze mające na celu wypracowanie warunków współpracy. Miało miejsce spotkanie ze starostą i dyrektorem powiatowej służby drogowej na którym rozmawiano o dotacji na modernizację dróg w ramach „Schetynówek”.


Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje

S. Zdunek – cena odpadów na najbliższe 3 lata w zw. z umową Prezydenta Olsztyna z Remondisem – Wójt odpowiedział, że umowa dotyczy tylko Olsztyna i nie ma wpływu na cenę obowiązującą w naszej gminie. Nasza umowa zawarta jest do końca roku.

A. Gratzka – kiedy będzie wodociąg w Parwółkach – Wójt odpowiedział, że nadal trwa ustalanie przebiegu sieci. Są problemy z odnalezieniem właścicieli działek aby uzyskać zgodę na przebieg sieci i zlokalizowanie ujęcia wody. Inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku.


E. Ratowska – dlaczego często zdarza się, że dzieci niepełnosprawne nie są dowożone do szkół w Olsztynie – Wójt odpowiedział, że nie miał sygnałów o takich przypadkach. Radna poinformowała, że problem zgłosili jej rodzice dzieci. Wójt obiecał rozwiązać problem.

M. Nowogrodzki – spowalniacze na ul. Golfowej w Naterkach – prośba o przesunięcie – A. Kochanowska odpowiedziała, że pojedzie w teren fachowiec i określi czy można to zrobić. Spowalniacze zostały umiejscowione zgodnie z projektem. Wójt poinformował, że przesunięcie spowalniaczy wymaga uzgodnienia organizacji ruchu ze Starostwem.

- co z przepompownią w Kudypach, mieszkańcy czekają na odpowiedź – J. Kasprowicz odpowiedział, że aby rozwiązać problem należy zmienić przepompownię na tłocznię. Poinformował, że umówił się na spotkanie w sprawie partycypacji Nadleśnictwa w kosztach przebudowy przepompowni.

J. Wilewska – kiedy zostanie naprawiona droga w Sile – Wójt odpowiedział, że naprawa zostanie wykonana jak tylko będzie dostępny destrukt. Newralgiczne odcinki zostały naprawione gruzem.

- kiedy będzie szerokopasmowy internet w gminie – Wójt odpowiedział, że budowa sieci internetu szerokopasmowego jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Realizacja programu nadzorowana jest przez Urząd Marszałkowski. Gmina zamierza stworzyć korzystne warunki dla operatorów sieci poprzez obniżenie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Inwestycja jest na ukończeniu.

G. Rupiński, I. Omilian i A. Otta – kiedy rozpocznie się inwestycja związana z dopro-wadzeniem wodociągu i kanalizacji w Unieszewie i Cegłowie – Wójt odpowiedział, że ma wymagane pozwolenia na budowę, zabezpieczone są w budżecie środki na inwestycję.
Należy wybrać wykonawcę. Wójt uważa, że w czerwcu prace powinny ruszyć.


Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Przewodniczący poinformował, że są dwie propozycje wysokości wynagrodzenia Wójta:
1. Propozycja Wójta – wynagrodzenie zasadnicze 5.500zł, dodatek funkcyjny 1.500zł, dodatek specjalny 30% i

2. propozycja wspólna Komisji - wynagrodzenie zasadnicze 5.300zł, dodatek funkcyjny 1.200zł, dodatek specjalny 25%. Innych propozycji wysokości wynagrodzenia wójta nie było.

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad ustaleniem poszczególnych składników wynagrodzenia. Odbyło się głosowanie nad wysokością wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 5.300zł – 15 głosów za. Odbyło się głosowanie nad wysokością dodatku funkcyjnego w kwocie 1.200zł – 15 głosów za. Odbyło się głosowanie nad wysokością dodatku specjalnego w wysokości 25% - 15 głosów za. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze 5.300zł, dod. funkcyjny 1.200zł i dod. specjalny 25% - 15 głosów za.

 1. Sprawy różne.

G. Rupiński – częste awarie przepompowni koło państwa Behrent w Unieszewie.
J. Kasprowicz odpowiedział, że przyczyną awarii jest wrzucanie do sieci kanalizacyjnej pampersów, patyczków do uszu i fizelinowych ręczników. Pisma z prośbą o właściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej zostały wysłane do mieszkańców trzech budynków podłączonych do tej przepompowni. Częste awarie przepompowni są usuwane na bieżąco.

M. Łączyńska – mieszkańcy osiedla „Kwiatowego” w Sząbruku proszą o postawienie znaków ograniczenia prędkości gdyż po osiedlu jeżdżą z dużą prędkością kłady. Wójt odpowiedział, że ustawienie znaków to zmiana organizacji ruchu. Gdy w urzędzie będzie pracownik zajmujący się drogami będzie sukcesywnie zajmował się takimi problemami. Radna zgłosiła również, że w rowie przydrożnym na Hermanówce leży martwy borsuk. J. Kasprowicz odpowiedział, że wydał polecenie uprzątnięcia padliny.

J. Wilewska – do przepompowni przy ul. Świerkowej notorycznie wlewane są ścieki z beczkowozu. Jest to uciążliwe dla mieszkańców gdyż strasznie wtedy cuchnie. J. Kasprowicz odpowiedział, że działo się tak gdy była przebudowa sieci kanalizacyjnej. Obecnie kierowca beczkowozu ma zakaz wylewania tam ścieków.

E. Ratowska – czy wiadomo coś w sprawie uruchomienia linii autobusowej do Łęgut. Wójt odpowiedział, że nie. Radni zasygnalizowali, że zdarza się iż jeżdżące autobusy są przepełnione i nie zabierają wszystkich oczekujących. Zwrócili się do Wójta z prośbą o rozmowę z przewoźnikiem o zwiększeniu liczby autobusów.

I. Omilian poprosiła Wójta o informację na temat oczekiwań jakie wobec gminy zgłosili przedsiębiorcy lokalni na spotkaniu z Wójtem. Wójt odpowiedział, że frekwencja na spotkaniu była niska. Gmina wystąpiła do przedsiębiorców z pewnymi propozycjami. Wójt zamierza odwiedzić przedsiębiorców w ich firmach aby poznać ich problemy i oczekiwania w stosunku do gminy. Na spotkaniu ustalono wspólne reklamowanie się. Będzie to biuletyn w którym wykazani zostaną przedsiębiorcy, Wójt zaproponował udostępnienie strony internetowej gminy jako miejsca promocji firm i rekrutacji pracowników oraz poinformował, że opracowany zostanie system zwolnień z podatków od nowopowstających obiektów. Wójt zaproponował powołanie Rady Gospodarczej która opiniowała by akty dotyczące działalności gospodarczej. Wójt ma nadzieję, że było to pierwsze z cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami.

A. Otta zapytała czy wiadomo już co z przejęciem od ANR działki w Łajsach pod budowę wiaty. Wójt odpowiedział, że opracowywane są zmiany do dokumentów zagospodarowania przestrzennego bo bez wskazania w nich przeznaczenia tego gruntu nie ma możliwości przejęcia go.

M. Nowogrodzki zapytał czy Warmiński Związek Gmin powziął już jakieś postanowienia odnoście ekranów dźwiękochłonnych wokół schroniska dla psów w Tomarynach. Wójt odpowiedział, że rozmawiał na ten temat. Związek ma środki na ten cel. Potrzebne są wyniki badań pomiaru hałasu. Większość wójtów gmin członkowskich jest zdania, że ekrany są potrzebne niezależnie od wyników badania hałasu. Pozostaje tylko podjęcie decyzji o lokalizacji i rodzaju ekranów.

M. Nowogrodzki zapytał czy wpłynęła już do urzędu opinia o arkuszach organizacyjnych szkół. Wójt odpowiedział, że otrzymał ją dzisiaj ale jeszcze nie zdążył się z nią zapoznać. Przewodniczący poprosił aby radni mieli możliwość zapoznania się z tą opinią. Wójt odpowiedział, że przewiduje wspólne z radnymi analizowanie opinii. Na tym porządek obrad został wyczerpany i Przewodniczący zamknął obrady VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.

Protokółowała

Elżbieta Bielańska

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-07-27 14:42:17
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-07-27 14:42:17
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-07-27 14:43:17
Ostatnia zmiana:2015-07-27 14:43:35
Ilość wyświetleń:830

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij