Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 29 kwietnia 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr VI

zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 29 kwietnia 2015r.


Początek sesji godz. 1630.

Zakończenie sesji godz. 1935.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Sesję prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łączyńska. Dokonała otwarcia sesji. Na sesji obecnych było 14 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Nieobecny Marek Nowogrodzki, nieobecność usprawiedliwiona. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Wiceprzewodnicząca stwierdziła kworum. Na sesji obecni byli również: Wójt Marcin Sieczkowski, Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Andrzej Robaczewski sołtys sołectwa Gietrzwałd, Bernadeta Mielnik sołtys sołectwa Tomaryny, Paweł Jarząbek Dyrektor GOK w Gietrzwałdzie, Jadwiga Julicka Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Biesala i mieszkaniec Gietrzwałdu Dariusz Janaszkiewicz.

Wiceprzewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 3. Interpelacje.

 4. Sprawozdanie Wójta.

 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z orga-nizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gietrzwałd.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015 – 2025”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, ustalenie wynagrodzenia i diety dla sołtysów.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 16. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Gietrzwałd.

 17. Informacja o działalności Warmińskiego Związku Gmin.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w Podlejkach.

 19. Sprawy różne.

Wiceprzewodnicząca poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Wójt zaproponował dodanie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy na czas oznaczony lokalu użytkowego w Sząbruku. Wójt wyjaśnił, że jest wniosek o dzierżawę lokalu mieszczącego się w WDK w Sząbruku. Proponuje dzierżawę na okres do 10 lat. Odbyło się głosowanie nad dodaniem do porządku obrad punktu proponowanego przez Wójta – 14 głosów za. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że dodany punkt będzie punktem 18a porządku obrad. Kierownik Posterunku w Gietrzwałdzie poprosił o możliwość wcześniejszego omawiania punktu który jest jego wystąpieniem. Wiceprzewodnicząca i radni przychylili się do prośby.

Ad. 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gietrzwałd.

Piotr Mierzejewski Kierownik Posterunku w Gietrzwałdzie przedstawił coroczną informację
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gietrzwałd. W wystąpieniu podał stan zatrudnienia posterunku i stan wyposażenia a także rodzaje zdarzeń w jakich prowadzono postępowania i ich wykrywalność. Poinformował o kłopotach z obsadą osobową posterunku. Poinformował o akcjach w jakich uczestniczyli policjanci. Wójt poprosił aby policjanci reagowali na samochody parkujące w miejscach gdzie jest zakaz parkowania. Sołtys Gietrzwałdu poparł prośbę Wójta a także poprosił aby policjanci zainteresowali się klientami spożywającymi alkohol pod sklepem w Gietrzwałdzie a także pod sklepami na terenie gminy. Kierownik Posterunku zaproponował aby mieszkańcy zgłaszali wydarzenia a wtedy policjanci będą reagowali. Obiecał, że zgłosi problem dzielnicowemu.


 1. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

M. Puszczało zgłosił uwagę że w interpelacjach radny mówi o kanalizacji w Guzowym Piecu a w odpowiedzi na interpelacje napisane jest o kanalizacji w Śródce. Prosi o usunięcie omyłki. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu ostatniej sesji – 14 głosów za.


 1. Interpelacje.

Nikt z radnych nie zapisał się do interpelacji.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 17 marca do dnia dzisiejszego. Poinformował, że nie zostały sprzedane działki w Śródce, Barwinach, Unieszewie mimo VII
i VIII przetargu. Wpłynęły wnioski o przedłużenie dzierżawy działki warzywnej w Podlejkach, sprzedaż części działki w Gronitach i sprzedaż działki w Guzowym Piecu, ANR wystąpiła
z wnioskiem o przejęcie nieodpłatnie przez gminę działki w ob. Sząbruk – droga dojazdowa. 160 mieszkańców zmieniło sposób odbierania odpadów z nieselektywnych na selektywne. Wybrano wykonawcę inwestycji „Utworzenie miejsc turystycznych na terenie gminy Gietrzwałd”. Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy dróg
w m. Tomaryny, Woryty, Łajsy i Pęglity . Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Śródce. Dobiega końca realizacja programu Rozwój e-usług. Wykonywane są roboty końcowe przy remoncie budynku GOK w Gietrzwałdzie. Wpłynęły 22 oferty na realizację zadań publicznych Gminy Gietrzwałd przez organizacje pozarządowe. Trwają prace projektowe związane z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie. Opracowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina zapłaciła 160.000zł na podstawie wyroku sądu za nabycie od syndyka masy upadłościowej firmy Chmiel-Dom sieci wodno-kanalizacyjnej. Trwa nabór na stanowisko w referacie drogownictwa.

30 marca w Tomarynach odbyło się spotkanie w sprawie tamtejszych wież obronnych.

10 kwietnia odbyło się szkolenie sołtysów.

17 kwietnia odbyło się szkolenie dla radnych na temat planów zagospodarowania przestrzennego.

25 kwietnia odbyło się szkolenie dla radnych i dyrektorów szkół z arkuszy organizacyjnych. W szkoleniu uczestniczył Wójt.

Zakończyły się wojewódzkie eliminacje OTWP. Uczestnicy z naszej gminy zajęli dobre miejsca: II w grupie uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych, I miejsce w grupie szkół podstawowych.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Eugenia Ratowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja odbyła dwa spotkania. Na pierwszym zajmowała się sprawdzaniem wykorzystania dotacji celowej udzielonej klubom sportowym i stowarzyszeniom za 2014 rok. Komisja nie wniosła uwag pokontrolnych. Na drugim spotkaniu Komisja udała się w teren. Kontrolowała wykonanie inwestycji. Do kontroli wybrała dwie inwestycje: rozbudowę przedszkola w Biesalu
i rekultywację wysypiska śmieci w Biesalu. Przedszkole – bez uwag, na wysypisku obsuwa się skarpa. Inwestycje rozliczono prawidłowo, wykonane zostały z udziałem środków zewnętrznych.

Iwona Omilian – Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała że Komisja odbyła jedno samodzielne spotkanie na którym zapoznała się ze stanem technicznym i uży-tkowaniem mieszkań socjalnych w Biesalu. Egzekwowane jest usuwanie usterek w obiekcie. Komisja wraz z Wójtem omawiała utrzymanie porządku na terenie gminy i na przystankach autobusowych. Wójt poinformował, że stara się o dwie osoby z robót interwencyjnych do porządkowania terenu gminy i przystanków autobusowych. Wójt zdał relację ze spotkania
z sołtysami, poinformował o ilości emerytów pracujących w szkołach i o organizowaniu przedszkola dyżurnego pracującego w lipcu.

Wójt poinformował że przedszkolem dyżurnym będzie przedszkole w Gietrzwałdzie. Do 25 maja należy dokonać zgłoszenia dziecka do przedszkola. Informacja o tym ukaże się w GG, na stronie internetowej urzędu oraz będzie rozpowszechniana przez dyrektorów poszczególnych placówek przedszkolnych.

Michał Puszczało Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja odbyła trzy spotkania. Na pierwszym spotkała się z Kierownikiem ZGK przy ujęciu wody
w Gietrzwałdzie i odwiedziła Stadion Leśny w Gietrzwałdzie. Zapoznała się z inicjatywą stworzenia strategii rozwoju gminy, zapoznała się ze sporem między gminą a firmą Chmiel-Dom, zapoznała się z projektem regulaminu korzystania ze Stadionu Leśnego i umowy dla opiekuna Stadionu. Dyskutowała o wysokości diet dla sołtysów i dla radnych oraz
o wynagrodzeniu Wójta. Uczestnicząca w posiedzeniu Komisja Społeczna zaopiniowała podania o przydział mieszkań socjalnych. Komisja zapoznała się z listem mieszkańców Biesala skarżących się na hałas dobiegający ze schroniska dla psów.

Na drugim posiedzeniu Komisja odwiedziła Łupstych (droga), Kudypy ( przepompownia ścieków), Naterki ( teren przy jeziorze - plaża), Sząbruk ( miejsce budowy obejścia sieci wod.-kan. przebiegającej przez działkę prywatną), Łajsy ( budynek biurowy po cegielni), Gietrzwałd ( GOK) i Biesal (działki do sprzedaży).

Trzecie posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Społeczną. Komisje omówiły proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 rok, omówiły regulamin korzystania ze Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie oraz projekty uchwał na najbliższą sesję. Komisja Sołeczna rozpatrzyła podania o przydział mieszkań komunalnych.

J. Julicka zgłosiła problem wywozu popiołu na działkę w Biesalu. Wójt odpowiedział, że jeżeli popiół jest tam wywożony to jest to nielegalne. Prosi aby zgłaszać o tym fakcie na policję i do urzędu. Miejsce gdzie jest popiół zostanie uporządkowane w ciągu trzech tygodni.


 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Nie było interpelacji.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt.

Skarbnik poinformował ogólnie o zwiększeniach i zmniejszeniach budżetu.

Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 – 14 głosów za.


Wiceprzewodnicząca zarządziła przerwę do godz. 1550.


 1. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. Na sesji sprawozdanie w formie prezentacji przedstawiła Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Agnieszka Zabłocka. Poinformowała o zasadach współpracy, organizo-wanych imprezach oraz o wydatkowaniu dotacji celowych na realizację zadań.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie.

Projekt Regulaminu był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej. Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie – 14 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015 – 2025”.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej. Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015 – 2025” – 14 głosów za. 1. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegro-wanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna – 14 głosów za. 1. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i poda-tku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, ustalenie wynagrodzenia i diety dla sołtysów.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie
poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, ustalenie wynagrodzenia i diety dla sołtysów – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Andrzej Samulowski wyraził sprzeciw wobec zamiaru podwyższenia diet radnym. Uważał,
że nie ma przesłanek ekonomicznych do podwyższenia wysokości diet a także uważał, że radny to ktoś kto proponuje swoją pracę i reprezentuje mieszkańców dla wspólnego interesu gminy. Stanisław Zdunek uważał, że są osoby w gminie gorzej gratyfikowane niż radni, więc nie widzi potrzeby podwyżki dla radnych. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych – 12 głosów za, 2 głosy przeciw.


 1. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Gietrzwałd.

Na sesję przybył Gminny Komendant OSP Gerhard Kryks. Przestawił w formie prezentacji sprawozdanie z działalności jednostek OSP za 2014 rok. Poinformował radnych
o wyposażeniu technicznym jednostek, o ilości i rodzaju akcji w których brali udział druhowie z OSP.


 1. Informacja o działalności Warmińskiego Związku Gmin.

Przedstawiciel gminy Gietrzwałd w Warmińskim Związku Gmin Grzegorz Rupiński przedstawił radnym informację o zadaniach Związku, obecnym składzie osobowym władz Związku, głównych kwotach w budżecie Związku na 2015 rok. B. Mielnik – sołtys Tomaryn poprosiła aby w Tomarynach ustawiono dwa drogowskazy pokazujące drogę do schroniska dla psów. Prosiła aby G. Rupiński skierował wniosek w tej sprawie do władz Związku.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w Podlejkach.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w Podlejkach – 14 głosów za.


Ad. 18a. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy na czas oznaczony lokalu użytkowego w Sząbruku.

M. Puszczało zapytał jaki będzie czynsz dzierżawny. Wójt odpowiedział, że wysokość czynszu ustali gospodarz obiektu tj. dyrektor GOK w Gietrzwałdzie. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy na czas oznaczony lokalu użytkowego w Sząbruku – 14 głosów za.

 1. Sprawy różne.

B. Mielnik sołtys sołectwa Tomaryny prosiła o odpowiedź na pismo które złożyła 27 marca br w urzędzie gminy. Pismo zawiera spis nieprawidłowości mających miejsce w Tomarynach,
w budynku mieszczącym świetlicę. Sołtys prosiła o odpowiedź i usuniecie wskazanych nieprawidłowości: otwartej skrzynki elektrycznej, zepsutej tablicy z bezpiecznikami, spowodowanie usunięcia z ciasnego korytarza mebli współwłaścicielki budynku, usunięcie progu aby budynek był dostępny dla niepełnosprawnych. Sołtys poinformowała, że znalazła się wykaszarka będąca własnością sołectwa. Zaprosiła 5 maja br. do świetlicy w Tomarynach skąd mieszkańcy zamierzają udać się do wież obronnych aby uporządkować teren. Wójt odpowiedział, że wizyta komendanta OSP da wiedzę czy konieczne jest usunięcie mebli
z korytarza. Sprawa skrzynki energetycznej zostanie zgłoszona elektrykowi pracującemu dla gminy. Wójt uważał że sprawa powinna być zakończona w przyszłym tygodniu.

Na tym porządek obrad wyczerpano i Wiceprzewodnicząca zamknęła obrady VI sesji Rady Gminy Gietrzwałd.
Protokółowała

Elżbieta Bielańska

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-06-11 09:26:33
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-06-11 09:26:50
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-06-11 09:27:14
Ostatnia zmiana:2015-06-11 09:27:29
Ilość wyświetleń:820

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij