Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr V zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 17 marca 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr V

V zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 17 marca 2015r.


Początek sesji godz. 1000.

Zakończenie sesji godz. 1355.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Na sesji obecnych było 14 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Nieobecna Jolanta Wilewska, nieobecność usprawiedliwiona. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli również: Wójt Marcin Sieczkowski, Skarbnik Józef Greifenberg, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej, Krystyna Hołdyńska sołtys sołectwa Gronity, Grażyna Grzegorzewska radna powiatowa a także mieszkańcy gminy Andrzej Kłoczewski i Dariusz Janaszkiewicz.

Przewodniczący poprosił o uwagi do przedstawionego porządku obrad:

 1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 3. Interpelacje.

 4. Sprawozdanie Wójta.

 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 – 2017.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.

 13. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez Gminną Radę Sportu i Klub Sportowy Gietrzwałd – Unieszewo.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa

 16. Podjęcie uchwały określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gietrzwałd.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2015 roku.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. terenów położonych nad jeziorem Wulpińskim w obrębie Unieszewo gm. Gietrzwałd.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenów zabudowy rekreacyjnej w cz. ob. Unieszewo gm. Gietrzwałd.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dla części obrębu Woryty
  gm. Gietrzwałd.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości – mieszkania w Biesalu 25/3.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 75/77 w Sząbruku i działek nr 175/4 i 175/5 w Gietrzwałdzie.

 23. Sprawy różne.

Radni nie mieli uwag do przedstawionego porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

Radni nie mieli uwag do protokołu. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu IV sesji – 14 głosów za.

 1. Interpelacje.

Do interpelacji zapisali się: Anna Gratzka i Marek Nowogrodzki.

Anna Gratzka – kanalizacja m. Rapaty; utwardzenie drogi gminnej w Rapatach.

Marek Nowogrodzki: czy Karczma Warmińska będzie partycypowała w remoncie budynku GOK w Gietrzwałdzie, jeśli tak to w jakiej formie, jeśli nie - to co z czynszem za dzierżawę bo od dwóch lat czynsz jest bez zmiany.

Dlaczego wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Guzowym Piecu nie został złożony w terminie.

Czy nadal aktualna jest propozycja wspólnego z Powiatem remontowania odcinka drogi Sząbruk – Naterki. Wykonanie remontu prowadzić miałaby gmina a Powiat miałby przekazać kwotę 150.000zł na ten cel.

Anna Gratzka odczytała pismo mieszkańców Rapat w którym proszą o jak najszybsze rozpoczęcie budowy kanalizacji w Rapatach i o naprawę drogi gminnej za jeziorem. Mieszkańcy proszą o przywiezienie destruktu i zobowiązują się do wykonania prac naprawczych.

Grażyna Grzegorzewska – radna powiatowa poinformowała, że chce z kierownikiem powiatowej służby drogowej dokonać wizji lokalnej dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Dyrektor GOK zabiega aby Powiat korzystał z amfiteatru w Gietrzwałdzie organizując swoje imprezy. Radna obiecała rozmawiać w sprawie wspólnej inwestycji drogowej. Przewodniczący Rady poinformował, że zamierza zaprosić Starostę do naszej Gminy.


 1. Sprawozdanie Wójta.

Wójt Marcin Sieczkowski poinformował, że w przetargu zostały sprzedane dwie działki w Nagladach. W pozostałym przetargach nie sprzedano działek. Wójt wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżawy gruntów. Mieszkańcy Łęgut w tajnym głosowaniu zdecydowali o odmowie wydania zgody na odprawianie mszy w świetlicy w Łęgutach. Gmina wystąpiła do ANR o przekazanie udziału w gruncie w Łajsach. Na tym gruncie miałaby postać wiata dla mieszkańców sołectwa. Podpisana została umowa na wykonanie mapy do celów projektowych budowy drogi gminnej do Łupstycha ( umowa w ramach ZIT). Ogłoszono przetarg na ”Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd” ( obejmuje wykonanie pomostu na j. Naterskim, dwóch pomostów na j. Wulpińskim, oczka wodnego w Biesalu, przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w Barwinach. Zadanie współfinansowane z PO Ryby. Nie wybrano wykonawcy z powodu zbyt wysokiej ceny.

Wybrana została w drodze postępowania przetargowego stacja na której będzie kupowane paliwo do pojazdów gminnych.

Wybrany został wykonawca usług sprzętowo-transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Śródce. Zadanie dofinansowane z PROW.

Trwają prace remontowe w budynku GOK w Gietrzwałdzie. Zadanie współfinansowane z PO Ryby i umorzenia pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW ( modernizacja kotłowi i c.o.).

Zakończone zostały przebudowy placów zabaw w Łupstychu, Naterkach i Gronitach.

Przygotowywana jest dokumentacja do realizacji inwestycji drogowych w ramach ZIT ( drogi gminne Naterki-Gronity-Kudypy, droga gminna od 16-nastki do Łupstycha).

Trwają prace projektowe rozbudowy szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola.

Tworzony jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Gmina otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia animatorów na Orlikach.

Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu ( wpłynęło 18 wniosków mieszkańców).

Dokonano wymiaru podatku za 2015 rok ( 4011 decyzji), przygotowano i doręczono informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ( 1933 informacje).

Skarbnik poinformował że od ostatniej sesji Wójt wydał dwa zarządzenia dotyczące zmian w budżecie. Dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji na dodatek energetyczny na I kwartał i zwiększenia budżetu na 2015 rok o dotacje wojewody w dziale pomoc społeczna.


 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

Iwona Omilian Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała, że komisja odbyła dwa spotkania na których zajmowała się rozpatrywaniem podań o przydział mieszkań, sformułowała wnioski do Wójta:

 1. Zorganizowanie w czasie wakacji przedszkola dyżurnego,

 2. Opracowanie systemu utrzymania porządku na terenie gminy,

 3. Przeprowadzenie rozmowy z kierownikiem ośrodka zdrowia w Biesalu mającej na celu poprawienie jakości świadczonych usług,

 4. Nie zatrudnianie w placówkach oświatowych emerytowanych nauczycieli.

Komisja zapoznała się z protokółem przeglądu pogwarancyjnego mieszkań socjalnych. Na wiceprzewodniczącą komisji wybrana została Anna Otta.

Komisja omówiła zasady funkcjonowania ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Komisja nie widzi zasadności wprowadzania lokalnej karty dużej rodziny w gminie Gietrzwałd. Komisja szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych i pozytywnie go zaopiniowała. Zwróciła się z wnioskiem do Wójta o wystosowanie pisma w sprawie uporządkowania rowów przy drogach powiatowych.

Michał Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że komisja odwiedziła świetlicę w Tomarynach, Rapatach i Pęglitach, obejrzała zbiornik retencyjny w Dłużkach oraz WDK, OSP, budynek dawnego punktu aptecznego i schronisko dla zwierząt w Biesalu, spotkała się z właścicielem domu opieki „Młodzi Duchem” w Biesalu. Celem odwiedzin w świetlicach było sprawdzenie efektów zainwestowanych środków. Pace nad rewitalizacją zbiornika zostały przerwane przez inwestora. Komisja prosi o informację od ZMiUW o dalsze plany związane ze zbiornikiem. Komisja odwiedziła mieszkanie w dawnym budynku szkoły w Biesalu i postawiła wniosek o przeznaczenie go do sprzedaży. W WDK w Biesalu Komisja obejrzała wyremontowany budynek. Chce rozmawiać z Wójtem i Dyrektorem GOK o optymalnym wykorzystaniu budynku. Członkowie OSP w Biesalu bardzo chcieliby dostać nowszy wóz bojowy. Budynek po punkcie aptecznym – Komisja rozważa możliwość zaproponowania właścicielowi NZOZ Salumar dzierżawy budynku, aby mógł rozszerzyć swoją działalność. Schronisko dla psów w Biesalu – mieszkańcy skarżą się na hałas. Komisja uważa, że należy dokonać pomiaru hałasu i rozważyć budowę ekranów dźwiękochłonnych. Komisja rozważała propozycję podwyższenia diet dla radnych i ryczałtu dla sołtysów. Komisja wybrała wiceprzewodniczącego Komisji. Został nim Stanisław Zdunek. Na posiedzenie przybyli mieszkańcy Rentyn i przedstawili propozycję utworzenia sołectwa Rentyny. Na drugim posiedzeniu komisja omówiła materiały na sesję, zaproponowała zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie stadionu leśnego w Gietrzwałdzie, zaopiniowała wnioski o nabycie i zamianę nieruchomości.

Iwona Omilian wystąpiła z wnioskiem aby w zamian za rezygnację, z powodów finansowych, z budowy drugiego pomostu na j. Wulpińskim doposażyć plażę na dużej działce.

Eugenia Ratowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja odbyła jedno posiedzenie na którym opracowała plan pracy na I półrocze. Wybrała na wiceprzewo-dniczącą Komisji Jolantę Wilewską.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

Budowa kanalizacji w Rapatach – Wójt odpowiedział, że w tym roku rozpocznie się przygo-towywanie dokumentacji projektowej. Na wykonanie inwestycji gmina ma 3 lata.

Droga za jeziorem w Rapatach – Wójt odpowiedział, że dokona wizji lokalnej i przyjmuje do wiadomości potrzebę naprawienia.

Partycypacja Karczmy Warmińskiej w remoncie budynku – Wójt odpowiedział, że partycypuje w formie przebudowy instalacji co i gazowej.

Wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Śródce1 Guzowym Piecu – Wójt odpowiedział, że został złożony w terminie, ale wymagał uzupełnienia. Niestety nie mogło ono zostać dokonane gdyż niektóre nieruchomości miały nieuporządkowane tytuły własności i trzeba było uzyskać zgody wszystkich spadkobierców. Niestety nie udało się dotrzeć do wszystkich osób.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie
zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 –
14 głosów za.

Przewodniczący zarządził dziesięć minut przerwy.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 – 2017.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 – 2017– 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Halina Bienkiewicz poinformowała, że konieczność zmiany uchwały spowodowana jest zmianą siedziby komisji w Gietrzwałdzie. Z powodu remontu GOK siedzibą komisji będzie Gimnazjum w Gietrzwałdzie. Poprosiła również o uzupełnienie zapisu projektu o paragraf mówiący iż zmiana siedziby dotyczy tylko wyborów w dniu 10 maja 2015r. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor-czych – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.

Halina Bienkiewicz poinformowała, że ustawa nakłada obowiązek utworzenia obwodu wybor-czego w tego typu placówkach. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach –
14 głosów za.

Przewodniczący zaproponował aby dokonać zmiany kolejności omawianych punktów, gdyż nie przybyli jeszcze zaproszeni goście. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem – 14 głosów za. Przystąpiono do realizacji punktu 16.


Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gietrzwałd.

Komisja Społeczna szczegółowo omawiała projekt tej uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. Komisje Gospodarcza i Rewizyjna nie zgłosiły uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gietrzwałd – 14 głosów za.

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2015 roku.

Wójt poinformował, że wyłapywaniem bezdomnych psów zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i na ten cel otrzymał środki z budżetu. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2015 roku – 14 głosów za.


Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. terenów położonych nad jeziorem Wulpińskim w obrębie Unieszewo gm. Gietrzwałd.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja na posiedzeniu analizowała projekty planów które są uchwalane na sesji. Na posiedzeniu był urbanista – autor opracowania i odpowiadał na pytania radnych. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. terenów położonych nad jeziorem Wulpińskim w obrębie Unieszewo gm. Gietrzwałd – 14 głosów za.


Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenów zabudowy rekreacyjnej w cz. ob. Unieszewo gm. Gietrzwałd.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenów zabudowy rekreacyjnej w cz. ob. Unieszewo gm. Gietrzwałd – 14 głosów za.


Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dla części obrębu Woryty
gm. Gietrzwałd.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dla części obrębu Woryty gm. Gietrzwałd – 14 głosów za.


Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości – mieszkania w Biesalu 25/3.

Mieszkanie zostało przeznaczone do sprzedaży na wniosek Komisji Gospodarczej. W bu-dynku pozostałe lokale mieszkalne są własnością prywatną. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości – mieszkania w Biesalu 25/3 –
14 głosów za.


Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki
nr 75/77 w Sząbruku i działek nr 175/4 i 175/5 w Gietrzwałdzie.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 75/77 w Sząbruku i działek nr 175/4 i 175/5 w Gietrzwałdzie – 14 głosów za.

Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny.

Na sesję przybyli mieszkańcy Rentyn: Wanda Sudoł, Henryk Wankiewicz i Jan Bukowski. Wanda Sudoł prosiła radnych o możliwość utworzenia samodzielnego sołectwa Rentyny. Mieszkańcy uważają, że tylko wtedy będą mogli sami decydować o wydatkowaniu środków sołeckich i realizować swoje pomysły. Obecnie rada sołecka Woryt nie przeznacza środków na potrzeby Rentyn. Radni dyskutowali przedstawiając swoje zdania w sprawie utworzenia sołectwa. Zdania były podzielone, ale pojawiła się opinia iż mieszkańcy Rentyn mało aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa składającego się z dwóch wsi. Na ostatnim zebraniu wiejskim na którym wybierany był sołtys i rada sołecka nie było żadnego mieszkańca Rentyn. Przewodniczący poprosił o 5 minut przerwy w sesji aby radni mogli podjąć decyzję w sprawie utworzenia sołectwa Rentyny. Po przerwie odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny – 0 głosów za, 14 głosów przeciw. Przewodniczący poinformował, że jeśli mieszkańcy Rentyn nie dostrzegą poprawy współpracy mieszkańców obu wsi to do tematu utworzenia sołectwa mogą powrócić.


Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa

Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na sołectwa – 0 głosów za, 14 głosów przeciw.

Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie omawiania punktu Sprawy różne gdyż nie przybyli jeszcze zaproszeni goście. Radni zaakceptowali propozycję.


Ad. 23. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy na I półrocze 2015 roku i radni otrzymali go w ma-teriałach na sesję. Przewodniczący poprosił o przyjęcie planu. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku – 14 głosów za.

M. Lewandowska zapytała czy rada sołecka Woryt ma sfinansować koszt ustawienia znaku drogowego przy skrzyżowaniu na Rentyny. Wójt odpowiedział, że jeśli sfinansuje będzie szybciej i prosił o złożenie pisma w tej sprawie gdyż ustawienie znaku wymaga uzgodnień z powiatową służbą drogową.

Pracownik biura rady poinformowała o zbliżającym się terminie składania oświadczenia majątkowego radnego gminy i przypomniała jak je prawidłowo wypełniać.

G. Rupiński zapytał o podłączenie budynku nr 90 w Unieszewie do sieci wodociągowej i czy budynki mieszkalne przy stacji kolejowej w Unieszewie zostaną podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Są to budynki będące własnością PKP. Wójt poinformował, że odpowiedzi udzieli kierownik ZGK.

Przewodniczący zapytał jakie działania promujące gminę są prowadzone. Wójt odpowiedział, że prowadzone są działania doraźne, skupione głównie na sprzedaży działek w Barwinach. Wójt zaproponował aby temat promocji gminy omówić na posiedzeniu połączonych komisji.


M. Łączyńska – kiedy rozpoczną się wiosenne naprawy dróg gminnych. Wójt odpowiedział, że równiarka pracuje już od dwóch tygodni. Ograniczeniem napraw są środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie.

Z. Kukuć zwrócił uwagę na problemy z prawidłowym zakończeniem inwestycji. Inwestycja jest kończona a często zostają niedociągnięcia i pojawia się problem z ich usunięciem, np. ul. Golfowa w Naterkach – parking przy plaży nie został uporządkowany, na placach zabaw nadal dzieci nie mogą się bezpiecznie bawić. Wójt odpowiedział, że w dużej mierze są to niedo-patrzenia inspektorów nadzoru. Obecnie zmieniony został system nadzoru inwestycji. Skarbnik poinformował, że jest możliwość zakupu samochodu dla OSP w Biesalu. Jest to samochód używany z gminy partnerskiej w Niemczech. Cena została ustalona na 2.200€. Zakup będzie możliwy pod koniec 2015 roku lub na początku 2016.

Ad. 13. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez Gminną Radę Sportu i Klub Sportowy Gietrzwałd – Unieszewo.

Przewodniczący powitał przybyłych gości Przewodniczącego Gminnej Rady Sportu Roberta Dukowskiego i Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Gietrzwałd-Unieszewo Cezarego Serafina. Goście opowiedzieli o działalności organizacji którymi kierują (załącznik do protokołu).

Na sesję przybyła Agnieszka Zabłocka – pracownik Urzędu Gminy, która pracuje wspólnie
z organizacjami pozarządowymi, sołtysami i przedstawicielami rady gminy nad powołaniem rady działalności pożytku publicznego. Zaprosiła na sesję trenerkę prowadzącą ten temat Monikę Haufman-Pniewską. Trenerka zapoznała radnych z zasadami powoływania rady pożytku publicznego, jej zadaniami i zakresem działania.

Na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący zamknął obrady V zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.

Protokółowała

Elżbieta Bielańska

1 Poprawka wniesiona na sesji w dn. 29.04.2015r.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-05-11 15:30:55
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-05-11 15:31:15
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-05-11 15:31:36
Ostatnia zmiana:2015-06-11 09:25:53
Ilość wyświetleń:1459

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij